Přejít na obsah

AKTUÁLNÍ TISKOVÁ ZPRÁVA K 12.5.2020

Informace z jednání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí

Květnové zastupitelstvo města se seznámilo s činností skupiny krizového řízení, rozdělilo dotace na zájmovou a spolkovou činnost v oblasti sportu, kultury a sociálních služeb, podpořilo program regenerace městské památkové zóny a bylo seznámeno s nově vytvořenou finanční rezervou.

Činnost pracovní skupiny krizového řízení

Zastupitelstvo města bylo podrobně seznámeno s činností pracovní skupiny krizového řízení města během nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s koronavirovou pandemií. Zpráva zrekapitulovala uplynulé období od 13. března do 10. května a shrnula nejdůležitější výstupy a učiněná opatření. Zároveň vyzdvihla přínos dobrovolníků z řad veřejnosti a ocenila přínos spolupráce s oblastním spolkem Českého červeného kříže. „Zastupitelé byli zároveň seznámeni s doposud vynaloženými finančními prostředky z rozpočtu města,“ sdělil starosta města Petr Hájek. „Celkem bylo dosud uhrazeno 300 tisíc korun za nákup osobních ochranných pracovních pomůcek a dezinfekce, která je nyní zdarma poskytována všem příspěvkovým organizacím města,“ upřesnil starosta. Zastupitelstvo města vzalo informaci na vědomí bez výhrad a veřejnost se s touto zprávou může seznámit na webových stránkách města.

Město Ústí nad Orlicí zvýšilo finanční rezervu

Zastupitelstvu města bylo k diskusi předloženo rozhodnutí Rady města Ústí nad Orlicí, kterým byla zvýšena finanční rezerva v rozpočtu města na 21,5 mil. korun. Jedná se o reakci na očekávaný pokles příjmů, který bude způsoben zpomalenou ekonomikou. „Posílení rezervy bylo umožněno snížením zejména provozních výdajů městského úřadu a všech příspěvkových organizací. Doposud jsme neškrtali žádnou investiční akci stavebního charakteru, nesnižovali jsme ani výdaje v rámci dotačních projektů do oblasti sportu, kultury a sociálních věcí. Samozřejmě byly do rezervy přesunuty plánované výdaje určené na akce, které se neuskutečnily – Kocianova houslová soutěž a festival Kocianovo Ústí, Město v pohybu, Ústecká 21, Mladá scéna apod.,“ upřesnil informaci starosta města Petr Hájek.  

Rozdělení dotací z grantových programů města

Největší dotace byly rozděleny v programech na pravidelnou sportovní činnost a údržbu sportovišť, celkem se jednalo o 2,55 mil. Kč, což je o 350 tisíc víc než v loňském roce. „V letošním roce došlo k navýšení finančních prostředků určených na podporu sportu obecně. Dotace na pravidelnou sportovní činnost se rozdělují podle vytvořené metodiky výpočtu podpory dle počtu členů oddílů do 18 let věku. U soutěžního sportu činí výše podpory 2.150 Kč za každého člena pro organizace s nutností údržby sportoviště a 2.650 Kč za každého člena pro organizace bez údržby sportoviště. U rekreačního sportu činí podpora 1.250 Kč za každého člena,“ sdělil starosta města Petr Hájek.

Dotace určené na kulturní aktivity byly rozděleny radou města v celkové výši 550 tis. Kč. „Mezi 13 žadatelů, tedy mezi jednotlivé kulturní spolky, bylo rozděleno čtvrt milionu korun, činnost Malé scény byla podpořena individuální dotací ve výši téměř 300 tisíc korun. Tyto dotace přímo souvisejí s celoroční činností spolku. Dotace na jednotlivé kulturní akce ve výši 200 tisíc korun budou rozděleny ve druhé polovině roku v souvislosti s konáním konkrétní akce,“ upřesnil starosta města. Řada kulturních akcí musela být s ohledem na současný nouzový stav zrušena, anebo odložena na pozdější dobu.

V rozpočtu města jsou alokovány dotační prostředky ve výši 850 tis. Kč na vzdělávací projekty školských zařízení. Jedná se o dotace na akce škol a školek, na úhradu nájemného v kulturních zařízeních města a na potřebné materiálové dovybavení. Také tyto prostředky budou uvolněny až na základě aktuální situace.

V dotačním programu na činnost v sociální oblasti a zdravotnictví bylo podáno 31 žádostí. Grantová komise rozdělila téměř 1,3 mil. Kč s tím, že ponechala rezervu 130 tis. Kč pro druhé kolo výzvy, které se uskuteční ve druhé polovině roku. „Podpora činnosti v sociální oblasti a zdravotnictví vychází především ze Střednědobého plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb města Ústí nad Orlicí a okolí na období 2020-2023,“ řekl místostarosta města Jiří Preclík. „Hlavním cílem je podpora rozvoje a zkvalitnění sítě sociálních a zdravotnických služeb především s dlouhodobým charakterem činnosti a s celoročním provozem, podpora jednorázových projektů ve výše uvedené oblasti, podpora služeb sociální prevence a v neposlední řadě projekty tematicky se zabývající oblastmi zdravotnictví a jejich zpřístupnění veřejnosti bez ohledu na věkovou kategorii,“ doplnil místostarosta města.

Ústí nad Orlicí opět podpořilo Nadační fond „S námi je tu lépe!“

Město Ústí nad Orlicí, stejně jako v letech minulých, podpořilo individuální dotací ve výši 200 tis. Kč Nadační fond Orlickoústecké nemocnice S námi je tu lépe! „Město letošní dotací podporuje pořízení ultrazvukové drtičky pro urologické oddělení a projekt Moderní diagnostika závratí, což obsahuje nákup technického vybavení pro zajištění nejmodernější vyšetřovací metody,“ sdělil místostarosta města Jiří Preclík a dodal: „Naše město podporuje Nadační fond pravidelně od roku 2013, tedy od jeho založení. Za uplynulé roky jsme přispěli částkou 1,2 milionů korun.“

Schválena dotace z Programu regenerace MPZ

Pro letošní rok získalo město Ústí nad Orlicí z Programu regenerace městských památkových zón a rezervací dotaci Ministerstva kultury ČR ve výši téměř 1,2 mil. Kč. Dotace je určena na stavební obnovu a restaurování objektů uvnitř městské památkové zóny. Na návrh Komise pro urbanismus, architekturu a regeneraci městské památkové zóny bylo rozhodnuto letošní dotaci poskytnout na první etapu akce Obnova fasády a restaurování kamenných prvků průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie. „Protože náklady na restaurování kamenných prvků jsou ze sta procent hrazeny z dotačního programu, činí povinná spoluúčast města v letošním roce jen 56 tisíc korun. Jedná se o 10 % z neuznatelných nákladů, které při této akci spočívají v pronájmu lešení,“ uvedl starosta města Petr Hájek. Uvedenou akci investorsky zajišťuje vlastník objektu, tedy Římskokatolická farnost – děkanství Ústí nad Orlicí, která kromě vlastních zdrojů využívá dotační prostředky získané z grantu Pardubického kraje.

news list