Přejít na obsah

ÚSTÍ NAD ORLICÍ PŘIJALO STRATEGII STÁRNUTÍ

Česká společnost stárne, lidé se dožívají vyššího věku. Město na tento trend zareagovalo schválením dokumentu Strategie stárnutí - senioři v našem městě Ústí nad Orlicí na období 2022-2026. Podle garanta strategie, místostarosty Jiřího Preclíka bylo potřeba seniorskou problematiku ukotvit ve strategických dokumentech města. „Všichni si uvědomujeme, že populace stárne, potřebovali jsme strategický dokument, který navazuje a upravuje komunitní plánování a rozvoj sociálních služeb v našem městě. Umožní, aby se město Ústí nad Orlicí mohlo ucházet o dotační tituly vypsané s touto tematikou,“ dodal místostarosta. Na vytvoření strategie se podílela Komise pro práci se seniory a Řídící skupina Komunitního plánování města Ústí nad Orlicí.

Lidé starší 65 let představují druhou nejpočetnější věkovou kategorii obyvatel města, tvoří zhruba čtvrtinu celkového počtu. Z grafů demografického vývoje je patrné, že zastoupení seniorů ve skladbě obyvatel Ústí nad Orlicí během let stoupá, průměrný věk se stále zvyšuje. Přijatá strategie vymezuje cílové skupiny, spolupracující subjekty a hlavní oblasti řešení. Zabývá se například bydlením (senioři patří mezi skupinu ohroženou bytovou nouzí), hodnotí spektrum seniorských aktivit nebo dostupnost sociálních služeb či zdravotnictví. Důležitou otázkou je také bezpečnost seniorů a rizika, která jim hrozí. Po vytvoření a vyhodnocení SWOT analýzy strategie nastavila cíle a priority, které mají přispět ke zlepšení života seniorů a k mezigenerační soudržnosti mezi věkovými skupinami. Cíle a opatření budou průběžně provázány s dalšími strategickými materiály města.

Dokument Strategie stárnutí - senioři v našem městě Ústí nad Orlicí na období 2022-2026.

senior