Přejít na obsah

Akutní ohrožení života nebo zdraví nezletilých dětí

03. Pojmenování (název) životní situace

Akutní ohrožení života nebo zdraví nezletilých dětí

04. Základní informace k životní situaci

V případě, že dojde k ohrožení života nebo zdraví dítěte a řešení nesnese odkladu, je možné kontaktovat sociální pracovníky OSPOD během pracovní doby, popřípadě Policii ČR nebo Městskou policii, která oznámí tuto skutečnost sociálnímu pracovníkovi na jeho služební telefon (sociální pracovníci pro bezodkladné případy drží pohotovost 24h denně).

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Každý občan, který zjistí akutní ohrožení života nebo zdraví nezletilého dítěte. V případě, že sociální pracovník vyhodnotí situaci tak, že je skutečně nutné okamžitě zasáhnout ve prospěch dítěte, podá návrh k soudu na vydání předběžného opatření a pak záleží na soudci, který má službu, zda vydá předběžné opatření. V případě vydání předběžného opatření sociální pracovník odebere dítě z prostředí, kde mu hrozí akutní nebezpečí a předá vhodné osobě či zařízení, které jsou k tomu určeno.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Viz bod č. 5.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Viz bod č. 4, tedy oznámení občanem na výše uvedené instituce a pak je to v kompetenci sociálního pracovníka a soudce.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Odbor sociálních služeb, Městský úřad Ústí nad Orlicí. OSPOD sídlí na ulici Dělnická, č.p. 1405, 562 24 Ústí nad Orlicí.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Se sociálními pracovníky Odboru sociálních služeb, Oddělení sociálně právní ochrany dětí a to kdykoliv prostřednictvím Policie ČR nebo Městské policie (sociální pracovníci pro bezodkladné případy drží pohotovost 24h denně).

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Není nutné mít žádné doklady.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Nejsou nutné žádné formuláře.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Nehradí se žádné poplatky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Řešení je nutné realizovat do 24 hodin od podání návrhu k soudu u předběžného opatření.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Okresní soud, dětské domovy, diagnostické ústavy, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a další zařízení s příslušným pověřením či akreditací a osoby, kterým je dítě svěřeno do výchovy (např. příbuzní, pěstouni na přechodnou dobu).

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

V následující dny je potřeba ve spolupráci se sociálními pracovníky  oddělení sociálně-právní ochrany dětí dořešit právní postavení dítěte, které se ocitlo v ohrožení újmy na zdraví nebo v ohrožení života.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Vzhledem k závažnosti této situace není vhodné použít elektronickou službu. Jejím prostřednictvím je však možné dojednat si osobní schůzku.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, v platném znění
  • Zákon č. 30/2000 Sb., občanský soudí řád, v platném znění
  • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění

18. Jaké jsou související předpisy

  • Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění
  • Zákon č. 110/2006 Sb., o životním minimu, v platném znění
  • Zákon č. 111/2006 Sb., o hmotné nouzi, v platném znění
  • Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy, v platném znění

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti usnesení nebo rozsudku okresního soudu.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Předběžným opatřením se zasahuje do rodičovské zodpovědnosti rodičů nezletilých dětí, v případě zaviněného ohrožení zájmů a práv nezletilých dětí rodiči mohou být rodiče trestně stíhání pro zanedbání rodičovské zodpovědnosti.

21. Nejčastější dotazy

Kam se dítě v takové situaci umísťuje?
Vždy záleží na okolnostech a zvážení sociálního pracovníka jak situaci řešit. Možné varianty – dětský domov, diagnostický ústav, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, pěstounská péče na přechodnou dobu, péče fyzické osoby.

22. Další informace

Jsou k dispozici telefonicky či osobně během pracovní doby u sociálních pracovníků Oddělení sociálně-právní ochrany dětí.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Jde o specifický výkon agendy a metodický pokyn k této činnosti vydalo MPSV ČR o postupu orgánů při řešení těchto situací.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

K ohrožení života nebo zdraví nezletilých dětí může dojít i bez subjektivního zavinění rodičů – např. jejich náhlá hospitalizace, úmrtí a hrozí, že by děti zůstaly samy v bytu. Volat instituce uvedené v bodu č. 4.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor sociálních služeb - Oddělení sociálně-právní ochrany dětí.

26. Kontaktní osoba

Všichni pracovníci sociálně-právní ochrany dětí.

Telefonní čísla a emaily najdete v sekci Kontakty.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

29.3.2013

28. Popis byl naposledy aktualizován

29.3.2013

29. Datum konce platnosti popisu

Po dobu platnosti uvedených právních předpisů.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Jde o velmi citlivou problematiku a proto je lepší telefonicky nebo osobně řešit věci přímo se sociálním pracovníkem prostřednictvím institucí uvedeným v bodě 4. Právní postavení dítěte může být řešeno i předběžným opatřením, které vydá soud na návrh sociálního pracovníka do 7 dnů.