Přejít na obsah

Občan a stavební zákon (a předpisy související)

03. Pojmenování (název) životní situace

Občan a stavební zákon (a předpisy související)

04. Základní informace k životní situaci

Ke kterým stavebním činnostem, které občan zamýšlí provádět, je třeba získat příslušná rozhodnutí, povolení, souhlas a pod. řeší zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „stavební zákon“) a dále vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V těchto záležitostech může jednat přímo občan (žadatel) nebo jeho zplnomocněný zástupce (zmocněnec), kterého si zvolí.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 • Zjistit, zda obec, kde občan zamýšlí provádět stavební činnost spadá do působnosti Městského úřadu Ústí nad Orlicí odboru stavebního úřadu, který výkon správy provádí pro obce Ústí nad Orlicí, Dlouhá Třebová, Řetová, Řetůvka,      Hrádek, Jehnědí, České Libchavy, Sopotnice, Hnátnice, Orlické Podhůří, Velká Skrovnice, Libchavy
 • Shromáždit všechny potřebné doklady a písemnosti a odpovídající dokumentaci pro příslušnou stavební činnost a připravit je k podání se žádostí na podatelnu Městského úřadu Ústí nad Orlicí

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

 • Dotazem na stavebním úřadě, zda příslušná činnost podléhá povolení podle stavebního zákona a jaké podklady a doklady jsou pro zahájení nezbytné.
 • Konzultací s autorizovaným projektantem nebo autorizovaným inspektorem.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Na stavebním úřadě, který provádí výkon státní správy na úseku územního rozhodování a stavebního řádu.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

S pracovníky odboru územního plánování a stavebního řádu - oddělení stavebního řádu a to v době úředních hodin, případně v jinou dobu po telefonické dohodě. 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Rozsah předkládaných dokladů je rozdílný u územního rozhodování, ohlašování staveb, u stavebního povolení, u oznámení o užívání stavby nebo kolaudačního souhlasu. Obsahové náležitosti žádosti o územně plánovací informaci, o vydání jednotlivých druhů územních rozhodnutí a jejich příloh, informace o záměru v území a o podání žádosti o vydání územního rozhodnutí, jednotlivých druhů územních rozhodnutí, informace o návrhu výroku rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení, oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu upravuje vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška dále upravuje náležitosti obsahu veřejnoprávní smlouvy, kterou nahrazuje územní rozhodnutí, územní opatření o stavební uzávěře a územního opatření o asanaci území.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Ohlášení, žádosti, návrhy a další podání podle stavebního zákona, pro která výše uvedený prováděcí právní předpis určuje formuláře, lze činit pouze na těchto formulářích, a to i v elektronické podobě podepsané podle zvláštních právních předpisů. Formuláře všech žádostí jsou k dispozici na internetových stránkách Městského úřadu Ústí nad Orlicí v sekci Úřad-tiskopisy Měu - Tiskopisy stavební úřad. Dále je možné je obdržet přímo na stavebním úřadě, případně ve vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Informaci o tom, zda je třeba ke konkrétní stavební činnosti, resp. ke konkrétnímu správnímu řízení uhrazení správního poplatku získáte na stavebním úřadě. Výše poplatků je taxativně stanovena zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění. Poplatky se hradí bankovním převodem nebo v hotovosti na pokladně Městského úřadu Ústí nad Orlicí.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení záležitostí jsou stanoveny stavebním zákonem, příp. zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění. Obecně lze uvést lhůtu 30 až 60 dnů, nadřízený orgán může tuto lhůtu na základě žádosti stavebního úřadu přiměřeně prodloužit.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Pro řízení (např. územní, stavební, kolaudační) je taxativně stanoven okruh účastníků, a to dle správního řádu a stavebního zákona (stavebníci, vlastníci dotčených a sousedních nemovitostí, vlastníci a správci technické infrastruktury, obce atd.).

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Nezbytná součinnost, např. doplnění chybějících údajů a dokladů, umožnit a strpět přístup na pozemek nebo vstup do objektu apod.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Případné dotazy elektronickou poštou lze činit e-mailem na adresu: podatelna@muuo.cz.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Od 01.01 2007 se postupuje podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“).

18. Jaké jsou související předpisy

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech
 • Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • Vyhláška č. 500/2006 Sb.,o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
 • Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
 • Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření a stavebního řádu
 • Vyhláška č. 268/2009 Sb.,o technických požadavcích na stavby
 • Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 • Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • ČSN, ČSN EN a další

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nestanoví-li zákon jinak, je možné se proti rozhodnutí vydaném stavebním úřadem odvolat k nadřízenému orgánu, což je Krajský úřad Pardubického kraje, odbor majetkového a stavebního řádu, který o odvolání rozhodne, a to cestou stavebního úřadu Městského úřadu Ústí nad Orlicí, u nějž se odvolání podává.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce při porušení stavebního řádu taxativně upravuje stavební zákon v hlavě páté: „Společná ustanovení“, hlava V: správní delikty a to v § 178 až 183.

21. Nejčastější dotazy

Jaký je časový horizont vydání stavebního povolení? 

Dle kvality zpracované projektové dokumentace, rozsahu stavby, náročnosti vedeného řízení a připomínek a námitek účastníků řízení. Lhůty pro vyřízení záležitostí jsou stanoveny stavebním zákonem, příp. správním řádem v platném znění. Obecně lze uvést lhůtu 30 až 60 dnů od podání žádosti se všemi náležitostmi dle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, nadřízený orgán může tuto lhůtu na základě žádosti stavebního úřadu přiměřeně prodloužit. 

22. Další informace

Potřebujete se k věci dozvědět víc? Problematiku lze konzultovat osobně s pracovníky stavebního úřadu na Městském úřadu Ústí nad Orlicí, a to v době úředních hodin, případně v jinou dobu po telefonické dohodě.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Další informace je možno získat u pracovníků kterýkoliv stavebních úřadů, krajských úřadů nebo přímo konzultací s autorizovaným projektantem či inspektorem. Zdrojem může být i internet, přesněji tyto webové stránky:

Portál veřejné správy České republiky (www.portal.gov.cz)
Ministerstvo po místní rozvoj České republiky (www.mmr.cz)
Ústav úzeního rozoje (www.uur.cz)

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Právnické osoby, fyzické osoby a příslušné orgány veřejné správy jsou povinny při projektové činnosti, při povolování, provádění, užívání a odstraňování staveb respektovat záměry územního plánování a obecné požadavky na výstavbu stanovené prováděcími právními předpisy. V případech stanovených stavebním zákonem a vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby nebo vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území je nutno v odchylných případech řešit tuto záležitost předem, a to řízením o příslušné výjimce.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor stavebního úřadu.

26. Kontaktní osoba

Petr Marčík, tel. 465514239, e-mail: marcik@muuo.cz

Telefonní čísla a emaily najdete v sekci Úřad–telefonní seznam–Stavební úřad

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

17.4.2013

28. Popis byl naposledy aktualizován

17.4.2013

29. Datum konce platnosti popisu

Po dobu platnosti stávajících právních předpisů