Přejít na obsah

Nakládání s podzemními a povrchovými vodami

03. Pojmenování životní situace:
Nakládání s podzemními a povrchovými vodami (odběr podzemní a povrchové vody, vypouštění odpadních vod do vod podzemních a povrchových) a do kanalizace pro veřejnou potřebu.


04. Základní informace k životní situaci:
Podle § 8 zákona o vodách č. 254/2001 Sb. v platném znění je třeba povolení k nakládání s vodami, které se většinou vydává ve sloučeném řízení s povolením stavby vodního díla. 
Podle § 18 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění  je třeba povolení k vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu, pokud vyžadují odpadní vody  předchozí čištění.


05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Právnické osoby, podnikající fyzické osoby, občané.


06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
1. Právnické osoby musí vlastnit  IČO, DIČO.
2. Podnikající fyzické osoby živnostenský list.
3. Občané způsobilost k právním úkonům.


07. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:
Podáním žádosti na vzorovém formuláři, který získá:
• na stránkách města v sekci  úřad- odbory městského úřadu- odbor životního prostředí - tiskopisy
• na vodoprávním úřadu
• ve vyhlášce Ministerstva zemědělství České Republiky č. 432/2001 Sb.v platném znění.


08. Na které instituci životní situaci řešit:
Na Městském úřadě v Ústí nad Orlicí, v budově radnice, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí.


09. Kde, s kým a kdy můžete životní situaci řešit:
Kde:  Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, 1. patro
S kým: Ing. Zdeňka Lindenthalová, tel: 465 514 259
  Božena Kubešová, tel. 465 514 216
Kdy:  v době úředních hodin, případně v jinou dobu, nejlépe  po telefonické domluvě.


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Doklady vyplývající z přílohy žádosti o povolení k nakládání s podzemními a povrchovými vodami.


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Potřebné formuláře dle vyhlášky Ministerstva zemědělství České Republiky č. 432/2001 Sb. Vám předají referenti vodoprávního úřadu, popř. jsou k dispozici na stránkách Města Ústí nad Orlicí v sekci  úřad- odbory městského úřadu- odbor životního prostředí – tiskopisy.


12. Jaké jsou poplatky, popř. jak je lze uhradit:
Nevyměřují se správní poplatky.


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Do 60 dnů a ve zvlášť složitých případech do 3 měsíců.


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení řešení) životní situace:
• ti, jejichž práva a právem chráněné zájmy mohou být v řízení dotčeny
• správce toků
• správce povodí
• obce, pokud může dojít k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí
• občanská sdružení, je oprávněno být informováno, pokud o tyto informace vodoprávní úřad požádá a postavení účastníka řízení má, jestliže písemně o toto postavení  požádá


15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Nejsou stanoveny další činnosti.


16. Elektronická služba, kterou lze využít
Lze využít i elektronickou poštu, takové podání je třeba písemně doplnit nejpozději do tří dnů, nebo opatřit elektronickým podpisem.


17.  Podle kterého právního předpisu se postupuje:
• Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, v platném znění.
• Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění .
• Zákon č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích, v platném znění.


18. Jaké jsou související předpisy:
• Vyhláška č. 432/2001/Sb.,v platném znění.
• Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 61/2003 Sb., v platném znění.


19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Odvolání.
Proti rozhodnutí v předmětné záležitosti může účastník řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Pardubického kraje, odvolání se podává u Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí, Sychrova 16, 562 23 Ústí nad Orlicí.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Právnické osobě a podnikající fyzické osobě se uloží za správní delikt sankce  podle zák. č. 254/2001 Sb. v platném znění. Občanům se ukládá za přestupek pokuta  podle zák. č. 254/2001 Sb. v platném znění.

21. Nejčastější dotazy:
----


22. Další informace:
Další informace najdete na těchto www stránkách:
Ministerstvo zemědělství (www.mze.cz)
Ministerstvo životního prostředí (www.mzp.cz)
Česká inspekce životního prostředí (www.cizp.cz)
Pardubický kraj (www.pardubickykraj.cz)
Povodí Labe (www.pla.cz)
www.voda.gov.cz/portal/cz
Vodní hospodářství (www.vodnihospodarstvi.cz)


23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:
-----


24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
V souvislosti s povolením k nakládáním s vodami musí mít žadatel povoleno  (a následně i uvedeno do trvalého provozu) vodní dílo tj. stavbu, která nakládání s vodami umožňuje (např. studnu, vrt, ČOV, kanalizaci, odběrný objekt na toku) a požádat příslušný vodoprávní úřad, který je speciálním stavebním úřadem pro vodní díla o povolení stavby (a následně i uvedení do trvalého provozu).


25. Za správnost popisu odpovídá útvar:
Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí


26. Kontaktní osoba:
Ing. Zdeňka Lindenthalová - telefon: 465 514 259, e-mail: lindent@muuo.cz
Božena Kubešová – telefon: 465 514 216, e-mail: kubesova@muuo.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
25.09.2013


28. Popis byl naposledy aktualizován:
25.09.2013


29. Datum konce platnosti popisu:
Nestanoveno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
Bez upřesnění.