Přejít na obsah

Úmrtí rodiče (rodičů) nezaopatřeného dítěte

03. Pojmenování (název) životní situace

Úmrtí rodiče (rodičů) nezaopatřeného dítěte

04. Základní informace k životní situaci

Ocitne-li se nezletilé dítě bez péče přiměřené jeho věku v důsledku úmrtí rodičů, je obecní úřad povinen poskytnout dítěti neodkladnou pomoc a o přijatém opatření neprodleně uvědomit obecní úřad obce s rozšířenou působností. V případě takové situace podá pracovník sociálně-právní ochrany dětí k soudu návrh na vydání předběžného opatření a soud je povinen rozhodnout o návrhu bezodkladně, nejpozději do 24 hodin. Dítě se umístí např. do péče příbuzných nebo do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Jakým způsobem se dále řeší právní postavení dítěte, je již plně v kompetenci sociálního pracovníka, který bude situaci řešit.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Obecní úřad obce s rozšířenou působností směrem k okresnímu soudu, obecní úřad v místě bydliště dítěte pro bezodkladnou pomoc.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Dítě je z důvodů úmrtí rodičů bez právního zastoupení a soud musí na návrh sociálního pracovníka zajistit právního zástupce dítěte.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Návrhem k soudu, který sepíše sociální pracovník obecního úřadu s rozšířenou působností podle místa bydliště dítěte.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Odbor sociálních služeb, Městský úřad Ústí nad Orlicí. OSPOD sídlí na ulici Dělnická, č.p. 1405, 562 24 Ústí nad Orlicí.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Se sociálním pracovníkem Odboru sociálních služeb, Oddělení sociálně-právní ochrany dětí v rozmezí pracovní doby. Vzhledem k rozdělení spádové oblasti ústeckoorlicka mezi jednotlivé sociální pracovníky doporučujeme si termín schůzky předjednat. Přehled kantaktů na pracovníky naleznete zde. V akutních případech kdykoliv prostřednictvím Policie ČR nebo městské policie (sociální pracovníci pro bezodkladné případy drží pohotovost 24h denně).

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  • Rodné listy dětí.
  • Občanský průkaz osoby, která by si děti převzala do své výchovy.
  • Úmrtní listy rodičů.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Nejsou potřebné žádné formuláře.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Nehradí se žádné poplatky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Okresní soud od podání návrhu musí rozhodnout bezodkladně, nejpozději do 24 hodin od podání návrhu.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Příbuzní dítěte, kteří by dítě převzali do své výchovy, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, okresní soud, pěstouni na přechodnou dobu.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Spolupráce s pracovníky Oddělení sociálně-právní ochrany dětí při dalších krocích řešení právního postavení dítěte.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Je možné se dotazovat tímto komunikačním kanálem na další informace. Vzhledem k citlivosti problémů a ochraně osobních údajů rodičů a dětí však doporučujeme osobní konzultaci. Vhodné pro smluvení osobní schůzky.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • Zákon č. 59/2012 Sb., občanský zákoník
  • Zákon č. 30/2000 Sb., občanský soudí řád, v platném znění
  • Zákon č. 359/1999 Sb., o  sociálně právní ochraně dětí, v platném znění

18. Jaké jsou související předpisy

  • Zákon č. 117/1995 Sb., o  státní sociální podpoře, v platném znění
  • Zákon č. 110/2006 Sb., o životním minimu, v platném znění
  • Zákon č. 111/2006 Sb., o hmotné nouzi, v platném znění

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti usnesení nebo rozsudku okresního soudu.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Žádné.

21. Nejčastější dotazy

Jak vyřídit sirotčí důchod, kdo jej bude přebírat, z čeho se budou zajišťovat potřeby dítěte do vyřízení důchodů, jak vyřídit dávky státní sociální podpory či hmotné nouze.

22. Další informace

Jde o velmi tíživou sociální situaci a doporučujeme příbuzným dětí či pracovníkům obecních úřadů, aby situaci konzultovali co nejdříve s pracovníky Oddělení sociálně-právní ochrany dětí.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Jde o kombinaci několika právních předpisů a je výhodnější obrátit se na sociální pracovníky OSPOD.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Rodiče nezletilých dětí mohou být neznámého pobytu, postup je obdobný.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor sociálních věcí - Oddělení sociálně-právní ochrany dětí.

26. Kontaktní osoba

Všichni pracovníci Oddělení sociálně-právní ochrany dětí.

Telefonní čísla a emaily najdete v sekci Kontakty.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

29.3.2013

28. Popis byl naposledy aktualizován

29.3.2013

29. Datum konce platnosti popisu

Po dobu platnosti uvedených právních předpisů.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

---