Přehled kontaktů

Odbor sociálních služeb

eu socialni fond

V oblasti samostatné působnosti:

 • přijímá žádosti o uzavření nájemních smluv na byty ve vlastnictví města včetně bytů v domech s pečovatelskou službou,
 • vede evidenci žadatelů o uzavření nájemních smluv na byty,
 • vydává doporučení k uzavírání smluv o nájmu bytu zvláštního určení a bytu v domě zvláštního určení,
 • koordinuje proces komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb města
 • zajišťuje koordinaci prevence kriminality a sociálně negativního chování v obci
 • zabezpečuje výkon práv a povinností pro Domov důchodců v Ústí nad Orlicí, Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí,
 • zajišťuje výkon funkce terénního pracovníka ve vyloučených lokalitách,
 • zajišťuje pohřeb osobám zemřelým na katastru města, kterým nebyl v zákonné lhůtě vypraven pohřeb.

V oblasti přenesené působnosti:

 • podle zákona o sociálních službách poskytuje odborné sociální poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením,
 • podle zákona o pomoci v hmotné nouzi zajišťuje výkon sociální práce,
 • podle zákona o návykových látkách vydává tiskopisy a žádanky a vede příslušnou evidenci o těchto dokladech,
 • omezení svéprávnosti,
 • zajišťuje výkon funkce terénního pracovníka se všemi cílovými skupinami,
 • zajišťuje výkon funkce sociálního kurátora,
 • plní úkoly napomáhající výkonu práv příslušníků romské komunity a integraci příslušníků romské komunity do společnosti,
 • zajišťuje činnosti protidrogového koordinátora.

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Součástí odboru sociálních služeb je oddělení sociálně-právní ochrany dětí, které zajišťuje zejména:

 •  

  vykonává činnosti v rozsahu obecního úřadu stanovené zákonem o sociálně-právní ochraně dětí,
 • podle zákona o azylu vykonává soudem ustanovenou funkci opatrovníka žadateli o azyl mladšímu 18 let,
 • podle zákona o rodině sleduje dodržování výchovných opatření učiněných soudem,
 • vykonává státní správu podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí, např. podává návrh soudu na omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti nebo pozastavení jejího výkonu, na nařízení ústavní výchovy, návštěva dětí umístěných v ústavní péči, vykonává funkci opatrovníka, činnosti náhradní rodinné péče,
 • podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže je účastníkem řízení o uložení opatření dítěti mladšímu 15 let.

Dokumenty

Zkvalitnění výkonu sociální práce Města Ústí nad Orlicí pokračuje

Město Ústí nad Orlicí realizuje projekt Zkvalitnění výkonu sociální práce Města Ústí nad Orlicí, CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000819

Rozdělení ulic v ÚO a obcí pro OSPOD a terén.soc.pracovnice

Standardizace OSPOD Ústí nad Orlicí, CZ.1.04/3.1.03/C2.00032


Zkvalitnění výkonu sociální práce Města Ústí nad Orlicí

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000819

Tento projekt je spolufinancován z OP Zaměstnanost prostřednictvím ESF a ze státního rozpočtu ČR.

 

Nečekalová Ivana, Mgr. Vedoucí odboru
465 514 512
777 736 328


Budova: Dělnická 1405
Číslo dveří: 7-přízemí

Bartošová Pavla veřejný opatrovník, sociální pracovník, protidrogový koordinátor
465 514 521
774 736 562


Budova: Dělnická 1405
Číslo dveří: 5 - přízem

Habrová Karina, Bc. bytová problematika, parkovací průkazy, sociální pohřby, recepty s modrým pruhem
465 514 523
605 237 316


Budova: Dělnická 1405
Číslo dveří: 6-přízemí


Vašinová Romana sociální pracovník, sociální kurátor
465 514 514
731 644 751


Budova: Dělnická 1405
Číslo dveří: 2

Vojtíšková Jana sociální pracovník, sociální kurátor
465 514 511
731 644 752


Budova: Dělnická 1405
Číslo dveří: 2

Heulerová Sylva, Bc. Oddělení sociálně-právní ochrany dětí - vedoucí
465 514 517
733 162 951


Budova: Dělnická 1405
Číslo dveří: 1


Faltusová Dana, Mgr. opatrovnice
465 514 515
774 736 569


Budova: Dělnická 1405
Číslo dveří: 7 - II. poschodí

Chládek Jiří, Bc. kurátor pro děti a mládež
465 514 516
774 736 568


Budova: Dělnická 1405
Číslo dveří: 6 - II. poschodí

Lukes Tomáš, Mgr. kurátor pro děti a mládež, manažer prevence kriminality
465 514 536
777 736 327


Budova: Dělnická 1405
Číslo dveří: 5 - II. poschodí


Tomiková Lenka, Mgr. rodinná péče, opatrovnice
465 514 518
775 736 589


Budova: Dělnická 1405
Číslo dveří: 4 - II. poschodí

Hufová Martina, Mgr. opatrovnice
465 514 513
774 736 564


Budova: Dělnická 1405
Číslo dveří: 5 - II. poschodí

Müttermüllerová Aneta, DiS. opatrovnice
465 514 534
739 600 623


Budova: Dělnická 1405
Číslo dveří: 4 - II. poschodí


Šedová Ivana, Bc. náhradní rodinná péče
465 514 519
774 736 561


Budova: Dělnická 1405
Číslo dveří: 3 - přízemí