Přejít na obsah

Pořízení změny územního plánu

03. Pojmenování (název) životní situace

Pořízení změny územního plánu 

04. Základní informace k životní situaci

Požadavek na změnu využití území. 

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Změna územního plánu může být pořízena z podnětu obce, na návrh orgánu veřejné správy, na návrh občana obce, na návrh fyzické nebo právnické osoby, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce a na návrh oprávněného investora. 

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

O pořízení změny územního plánu rozhoduje zastupitelstvo příslušné obce, které také rozhodne o zařazení jednotlivých návrhů do pořizované změny územního plánu. Postup pořízení změny územního plánu sestává z několika fází předepsaných v § 47 – 54 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Písemným podáním návrhu na pořízení změny územního plánu. 

08. Na které instituci životní situaci řešit

Na příslušné obci, pro jejíž území se změna pořizuje. 

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Návrh na pořízení změny územního plánu se podává u obce, pro jejíž území se změna pořizuje. Podání žádosti je možné konzultovat se stavebním úřadem Městského úřadu Ústí nad Orlicí, který je na žádost obce ve správním obvodu pořizovatelem územně plánovací dokumentace. Ve správním obvodu se nacházejí následující obce: Brandýs nad Orlicí, České Libchavy, Dlouhá Třebová, Dolní Dobrouč, Hnátnice, Hrádek, Jehnědí, Libchavy, Orlické Podhůří, Řetová, Řetůvka, Sopotnice, Sudislav nad Orlicí, Velká Skrovnice, Voděrady. 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Návrh na pořízení změny územního plánu obsahuje:

  • Údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho vlastnických práv k pozemku nebo stavbě na území obce a nebo zmocnění majitele pro navrhovatele.
  • Údaje o navrhované změně využití ploch na území obce.
  • Údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele.
  • Důvody pro pořízení změny územního plánu.
  • Návrh úhrady nákladů na pořízení změny územního plánu (pokud nepořizuje obec změnu územního plánu z vlastního podnětu).
  • Zákres území, na kterém je změna navrhována (nejlépe do snímku katastrální mapy). 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář pro podání návrhu na pořízení změny územního plánu je možné obdržet přímo na stavebním úřadu MěÚ Ústí nad Orlicí nebo na internetové adrese http://www.ustinadorlici.cz/urad/tiskopisy-meu/ 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za podání návrhu na pořízení změny územního plánu se nehradí žádné správní poplatky. Jinak je to s náklady na zpracování změny územního plánu projektantem. Pokud je pořízení změny územního plánu vyvoláno výhradní potřebou navrhovatele, může obec podmínit její pořízení částečnou nebo úplnou úhradou nákladů na její zpracování. 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Pořízení změny územního plánu je proces, jehož jednotlivé fáze se stanovenými lhůtami jsou dány stavebním zákonem. Celková doba pořízení je ovlivněna nejen předepsanými lhůtami pro zveřejnění jednotlivých fází a lhůtami k vyjádření, ale i termínem předání díla projektantem (i případnými průběžnými úpravami), který je odvislý od rozsahu a tudíž náročnosti pořizované změny a také termíny jednání zastupitelstva. V závislosti na výše uvedených skutečnostech je předpokládaná celková doba pořízení změny územního plánu přibližně 1 rok od zahájení projednávání návrhu zadání. 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Příslušná obec pro jejíž území se změna pořizuje, sousední obce, krajský úřad a dotčené orgány - orgány, které hájí zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů např. o ochraně přírody, o vodách, o lesích, o ochraně ovzduší, a kterým je svěřena pravomoc vyjadřovat se k ÚP. Jsou příslušné k vydání stanoviska nebo vyjádření, které je podkladem rozhodnutí správního orgánu. 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

--- 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Případné dotazy elektronickou poštou lze činit e-mailem na adresu: franz@muuo.cz. 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Postupuje se podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

18. Jaké jsou související předpisy

  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  • Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
  • Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti změně územního plánu vydané formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od nabytí účinnosti opatření obecné povahy. 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pro navrhovatele žádné povinnosti nevyplývají.

21. Nejčastější dotazy

Kdo rozhoduje o zařazení a schválení požadavku na změnu využití území do pořizované změny územního plánu?

Zastupitelstvo obce. 

Kdy mohu začít stavět?
Až bude změna územního plánu vydána zastupitelstvem obce a nabude účinnosti.

Jaký je časový horizont vydání změny územního plánu?
Přibližně 1 rok od zahájení projednávání návrhu zadání. 

22. Další informace

Problematiku lze konzultovat osobně s pracovníkem stavebního úřadu Lukášem Franzem. 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

--- 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

--- 

25. Za správnost návodu odpovídá

Odbor stavebního úřadu 

26. Kontaktní osoba

Lukáš Franz, tel.: 465 514 253, e-mail: franz@muuo.cz 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

17.4.2013 

28. Popis byl naposledy aktualizován

17.4.2013 

29. Datum konce platnosti popisu

Po dobu platnosti stávajících právních předpisů.