Přejít na obsah

Obnova kulturní památky, zamýšlená stavba, stavební změna nebo udržovací práce na nemovitosti v Městské památkové zóně

1. Pojmenování (název) životní situace

-  Obnova kulturní památky.

-  Zamýšlená stavba, změna stavby, terénní úpravy, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úprava dřevin nebo udržovací práce na nemovitosti v MPZ

2. Základní informace k životní situaci

Podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů:

§ 14 odst. 1 vlastník kulturní památky

Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky (za jinou úpravu kulturní památky se považuje modernizace budovy při nezměněné funkci nebo využití kulturní památky a dále její nástavba nebo přestavba) nebo jejího prostředí (dále jen obnova), je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

§ 14 odst. 2 vlastník nemovitosti (dále jen vlastník nemovitosti)

Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace, nebo památkové zóny (§ 17), je povinen k zamýšlené stavbě, prodejnímu stánku, konstrukci a zařízení pro slavnostní výzdobu a osvětlení budov, jejichž umístění nepřesáhne 30 po sobě jdoucích dnů, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím pracím na této nemovitosti si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Vlastník kulturní památky, popřípadě jeho zákonný nebo zvolený zástupce, vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové zóně, popřípadě jeho zákonný nebo zvolený zástupce.

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žádost musí podat vlastník kulturní památky, vlastník nemovitosti, příp. jejich zplnomocněný zástupce; k žádosti musí být doloženy doklady uvedené na 2. str. formuláře (jinak může být řízení do doby jejich doložení přerušeno; jejich nedoložením ve lhůtě stanovené správním orgánem, řízení zastaveno).

Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést její obnovu, je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností ( Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor ŠKCP, dále jen orgán státní památkové péče).

Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, je povinen k zamýšlené stavbě, stavební změně nebo udržovacím pracím na této nemovitosti si předem vyžádat závazné stanovisko orgánu SPP. V sídle orgánu SPP se může vlastník kulturní památky seznámit s odborně metodickými publikacemi vydávanými Národním památkovým ústavem,ústředním pracovištěm v Praze, pro zajištění nejvhodnějších postupů obnovy kulturní památky.

Orgán SPP vydá vlastníku kulturní památky, vlastníku nemovitosti, závazné stanovisko, po písemném vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Pardubicích (dále jen NPÚ). V tomto závazném stanovisku vyjádří orgán SPP zda vlastníkem kulturní památky, vlastníkem nemovitosti, navrhované práce jsou z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné, a stanoví základní podmínky, za nichž lze tyto práce dále připravovat a provést.

Jedná-li se o rozsáhlejší stavební obnovu nemovité kulturní památky, nebo rozsáhlejší stavbu, stavební změnu nebo udržovací práce na nemovitosti, je pro vlastníka výhodné, když požádá orgán SPP o vydání závazného stanoviska nejprve k záměru výše uvedených činností. V případě rozhodnutí o přípustnosti tohoto záměru vlastník zpracuje příslušnou projektovou dokumentaci již podle předem stanovených podmínek.

Příslušnou přípravnou a projektovou dokumentaci projedná v průběhu jejich zpracování vlastník nebo projektant s odborným pracovníkem NPÚ z hlediska splnění podmínek stanovených v závazném stanovisku. Přitom je vlastníku poskytována bezplatná odborná pomoc, potřebné podklady a informace z průzkumu, výzkumu a dokumentace archivovaných NPÚ.

Jedná-li se obnovu kulturní památky nebo její části, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi, smí ji provádět pouze restaurátor, vykonávající svoji restaurátorskou činnost ne základě licence vydané Ministerstvem kultury ČR. Vlastník kulturní památky předá na vyžádání NPÚ jedno vyhotovení dokumentace pro archivní účely.

5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Dnem podání žádosti vlastníka kulturní památky, vlastníka nemovitosti (včetně požadovaných dokladů – příloh uvedených na 2. str. tohoto formuláře), o vydání závazného stanoviska (osobně, datovou schránkou, nebo poštou), zahájí orgán státní památkové péče správní řízení v předmětné věci.

6. Na které instituci životní situaci řešit

Obecní úřad obce s rozšířenou působností, místně příslušný podle místa, kde se nachází nemovitost.

Orgánem státní památkové péče je příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, který vykonává a organizuje státní památkovou péči ve stanoveném obvodu (Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor ŠKCP).

V případě, že městský úřad nebo orgány města nejsou příslušné k vyřízení žádosti, postoupí ji bez zbytečného odkladu příslušnému orgánu a uvědomí o tom žadatele.

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na Městském úřadě v Ústí nad Orlicí , odbor ŠKCP (Mírové náměstí čp.7, 2.patro, kancelář č.306 ), s pracovníkem odboru ŠKCP – Ing. Dana Kličková, v úřední dny a hodiny.

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádost o vydání závazného stanoviska k záměru obnovy (popis záměru, návrh)

Přílohy:

-          Doklad osvědčující vlastnické právo k nemovitosti (např. výpis z katastru nemovitostí)

-          doklad o oprávnění spravovat nebo užívat nemovitost (platí pouze pro uživatele nebo správce)

-          (projektová) dokumentace, je-li zpracována

-          Případně plná moc k zastupování v řízení o vydání závazného stanoviska

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář „Žádost o vydání závazného stanoviska“ je k dispozici na Městském úřadě v Ústí nad Orlicí, odbor ŠKCP nebo na stránkách města v sekci: Město - Tiskopisy MěÚ – Tiskopisy odboru ŠKCP – Památková péče

V žádosti o vydání závazného stanoviska vlastník kulturní památky, vlastník nemovitosti zejména uvádí:

  • zda jde o žádost k záměru, nebo k projektové dokumentaci na konkrétní akci, jméno a adresu žadatele (u organizací, společností, apod. statutární zástupce zplnomocněný jednat před správním orgánem),
  • jméno a adresa vlastníka kulturní památky, nemovitosti (vlastníků), číslo parcely, katastrální území,
  • umístění kulturní památky, nemovitosti (obec,ulice, č.p.),
  • název kulturní památky a její rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR,
  • popis současného stavu kulturní památky, nemovitosti s uvedením závad,
  • předpokládaný rozsah a přínos obnovy,
  • zpracovatel projektové dokumentace,
  • stavebník (investor),
  • předpokládané celkové náklady a termín dokončení prací,
  • podpis vlastníka kulturní památky, vlastníka nemovitosti (vlastníků), příp. razítko organizace, společnost, apod.

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Nehradí se žádné poplatky.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro rozhodnutí (závazné stanovisko) je stanovena ust. § 71 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád).

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci řízení podle § 27 správního řádu (zejména spoluvlastníci kulturní památky, nemovitosti, apod.) Pokud žádost podává správce nebo uživatel nemovitosti, je účastníkem řízení vždy také vlastník nemovitosti. 

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Prozatím žádné jiné než výše uvedené.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

podatelna@muuo.cz 

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

16. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění

Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění.

Vyhláška KNV o prohlášení památkových zón ve vybraných městech a obcích Východočeského kraje (tato vyhláška nabyla účinnosti 1. listopadu 1990)

Vyhláška Ministerstva kultury č. 250/1995 Sb., o prohlášení území historických jader vybraných měst a jejich částí za památkové zóny.

Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) 

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Podle ust. § 81 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád):
Proti rozhodnutí orgánu SPP má vlastník kulturní památky, vlastník nemovitosti (příp. další účastník řízení), právo podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, podáním učiněným u Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru ŠKCP.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Podle ustanovení § 35 a § 39 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění.

19. Nejčastější dotazy

Jaké jsou možnosti poskytnutí dotací na obnovu kulturních památek; jaké na nemovitosti, které nejsou kulturními památkami, ale jsou v městské památkové zóně (MPZ) ?

Informace o finančních dotacích do oblasti památkové péče neleznete ZDE

Jaká jsou omezení v nakládání s kulturní památkou?

Obnovu kulturních památek nelze z právních důvodů zajišťovat jinak než prostřednictvím jejich vlastníků. Základním předpokladem je, aby vlastník přijal svoji zodpovědnost za uchování souhrnné hodnoty vlastního majetku a s tím spojená určitá omezení v nakládání s ním. Tato omezení nejsou stanovena libovolně, ale vycházejí ze základních principů zakotvených v Listině základních práv a svobod. V článku 11, který upravuje zásadu, že vlastnictví zavazuje a nesmí být zneužito na újmu práv jiných osob nebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy, a dále v článku 35, podle něhož nesmí nikdo při výkonu svých práv ohrožovat ani poškozovat kulturní památky nad míru stanovenou zákonem.
Vlastní kulturní památky může, stejně jako vlastník jakékoliv jiné věci, převádět, přenechávat k dočasnému užívání nebo předávat kulturní památku pro provedení její obnovy, popř. k jiným účelům dalším osobám. Musí však toho, na koho věc převádí nebo komu věc přenechává či předává, vždy uvědomit o tom, že se jedná o kulturní památku. V případě zamýšleného prodeje národní kulturní památky nebo movité (obraz,socha, apod.), přednostně ji nejdříve nabídnout ke koupi státu, a to prostřednictví Ministerstva kultury ČR.

Je třeba k ohlášení podle stavebního zákona závazné stanovisko státní památkové péče podle § 149 správního řádu? 

K ohlášení stavebnímu úřadu se přikládá závazné stanovisko podle § 149 správního řádu – pokud se jedná o úpravu nemovitosti, která není kulturní památkou, ale se nachází v městské památkové zóně, kdy takové úpravy budou dále posuzovány v režimu stavebního zákona. 

Potřebuje vlastník závazné stanovisko státní památkové péče i k vnitřním úpravám domu v městské památkové zóně? 

Ano. K vnitřním úpravám nemovitosti v městské památkové zóně bylo závazné stanovisko nutné vždy a nic na tom nemění ani úprava účinná od 1.1.2007.

Povinnost vyžádat si závazné stanovisko se od 1.1.2007 nevztahuje na případy, kdy jde o úpravu nemovitosti, která není kulturní památkou, ale nachází se v "památkovém" ochranném pásmu, a zároveň jde o stavbu, změnu stavby, udržovací práce, umístění nebo odstranění zařízení, jejichž provedením se nezasahuje žádným způsobem do vnějšího vzhledu stávající nemovitosti. Toto zjednodušení však platí pouze pro "památková" ochranná pásma a nevztahuje se na nemovitosti v památkových zónách. 

20. Další informace

Další informace najdete na těchto webových stránkách:

Státní správa (www.statnisprava.cz)
Ministerstvo kultury České republiky (www.mkcr.cz)
Národní památkový ústav (www.npu.cz)Krajský úřad Pardubického kraje (www.pardubickykraj.cz)

21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Bližší informace poskytují:

Obecní úřad obce s rozšířenou působností (Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor ŠKCP, Sychrova 16, Ústí nad Orlicí, tel. 465514306),

Krajský úřad (Krajský úřad Pardubického kraje, oddělení kultury a památkové péče)

Národní památkový ústav (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích)

22. Související životní situace a návody, jak je řešit

Práva a povinnosti vlastníků kulturních památek upravuje zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péče v platném znění.

Vlastník kulturní památky je zejména povinen:

Oznámit Národnímu památkovému ústavu, ústřední pracoviště, Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1- Malá Strana, každou změnu vlastnictví (správy, užívání) kulturní památky nebo její přemístění, a to do 30 dnů ode dne, kdy k takové změně došlo,

Na vlastní náklad pečovat o zachování kulturní památky, udržovat ji v dobrém technickém stavu a chránit ji před ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením; kulturní památky užívat pouze způsobem, který odpovídá jejímu významu, památkové hodnotě a technickému stavu,

Uvědomit toho, komu kulturní památky převádí, přenechává nebo předává, že jde o kulturní památky,

Oznámit bez zbytečného odkladu každé ohrožení nebo poškození kulturní památky orgánu státní památkové péče a vyžádat si jeho rozhodnutí o způsobu odstranění závady, jde-li o nemovitou kulturní památky, která je stavbou, vyrozumí též stavební úřad.

Nesplní-li vlastník kulturní památky povinnosti uvedené v bodu 1) až 3), vydá orgán státní památkové péče rozhodnutí o opatřeních, která je vlastník kulturní památky povinen učinit a určí lhůtu k nápravě.

23. Za správnost návodu odpovídá útvar 

Odbor školství, kultury,sportu, cestovního ruchu a propagace 

24. Kontaktní osoba 

Ing. Dana Kličková, odbor ŠKCP, tel. 465514306, e-mail: klickova@muuo.cz 

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1. 2022

26. Popis byl naposledy aktualizován

10. 2. 2022

27. Datum konce platnosti popisu

Do přijetí další novely zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péčí, nebo do přijetí nového zákona o státní památkové péči.

28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Bude upřesňováno průběžně, podle potřeb.