Přejít na obsah

ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ SÍDLIŠTĚ ŠTĚPNICE

Uveřejňujeme návrh usnesení o Změně dopravního značení sídliště Štěpnice, který bude projednáván na 10. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí v pondělí 22.6.2020 ve Velkém sále Kulturního domu (dle podrobného programu ZDE).
 
 
I. Zastupitelstvo města souhlasí

se změnou dopravního značení na sídlišti Štěpnice v rozsahu varianty "A", dle přílohy k usnesení ZM. 

II. Zastupitelstvo města ukládá

1. lic. Jaroslavu Škarkovi
1.1.

vedoucímu odboru dopravy, silničního hospodářství a správních agend, zajistit realizaci změny dopravního značení dle bodu I. tohoto usnesení.

Termín: 28.8.2020

Předkladatel: Petr Hájek
Zpracovatel: Petr Hájek, Město Ústí nad Orlicí
Materiál projednán: v komisi dopravní dne 3.6.2020
Vyjádření:

rada města doporučila zastupitelstvu souhlasit s navrženým usnesením

viz u.č. 1222/59/RM/2020

Na vědomí:  
Předpokládaná doba trvání: 00:30
Text důvodové zprávy:

Zastupitelstvu města je předložen návrh nového dopravního značení na sídlišti Štěpnice, tedy konkrétně vytvoření nových jednosměrných komunikací. Záměr má za cíl zvýšit bezpečnost a plynulost silničního provozu. Navrhovaná úprava se dotkne zásadní změnou ulic Družstevní, Chodská, Korábova, Blažkova, Příčná a části ulice Stavebníků. Stávající obousměrné komunikace na sídlišti Štěpnice nesplňují svojí šířkou parametry umožňující podélné parkování v souladu se zákonem. Parkování vozidel na těchto komunikacích je dlouhodobě tolerováno, ale také oprávněně kritizováno. Díky jednosměrnému provozu bude podélné parkování legalizováno. Ulice Jana a Josefa Kovářů bude řešena v návaznosti na projekt urgentního příjmu Orlickoústecké nemocnice. Rekonstrukce ulice Družstevní je projekčně připravena ve shodě s uvedenou změnou dopravního značení. Součástí stavebních úprav je na této komunikaci realizace samostatného cyklistického pruhu, který bude vyhrazen pro pohyb cyklistů v protisměru. Podobná úprava je připravena v ulici Mazánkova, kde stávající pravostranný chodník ve směru do sídliště bude upraven tak, aby šířkově umožnil vytvořit samostatný, normově akceptovatelný, pruh pro cyklistu.

Varianta A byla projednána s Dopravním inspektorátem Policie ČR a má kladné stanovisko. V současné době běží řízení ke stanovení dopravního značení formou opatření obecné povahy doručované veřejnou vyhláškou. K této variantě byly doručeny připomínky a námitky, které se týkaly parkování v ul. Chodské, dopravy v ul. Polské (v úseku u ZŠ a u Nové Louže) a cyklodopravy (povolení jízdy v protisměru).  

Varianta B obsahuje zapracované výše uvedené připomínky a byla prezentována por. Kaplanovi z DI Policie ČR. S touto předloženou variantou por. Kaplan nesouhlasí a trvá na původním řešení, tedy variantě A. V rámci vypořádání připomínek a námitek DI Policie ČR souhlasí s parkováním v ul. Chodská vlevo (díky tomu nedojde ke ztrátě parkovacích míst) a zároveň souhlasí, aby v této ulici byl povolen vjezd cyklistům do protisměru (s ohledem na přímé komunikační propojení do Wolkerova údolí). V ostatních nově navržených jednosměrných komunikací není pohyb cyklisty v protisměru ze strany DI Policie ČR akceptován.  

V případě nenalezení většinové shody pro variantu A nebo jakoukoliv jinou variantu se záměr města odkládá min. o 1 rok. V mezičase bude dokončena rekonstrukce ul. Družstevní, realizováno rozšíření parkovacích ploch v ul. Stavebníků a Nová a upraven chodník v Mazánkově ul. pro komfortní jízdu cyklistů v protisměru. Dokončen bude projekt pro možné rozšíření parkovacích ploch v oblasti garáží za centrální kotelnou, na jehož základě bude mít zastupitelstvo města možnost posoudit případnou realizaci.  

Dopravní komise, která se danou problematikou zabývala na svém jednání 3.6.2020, nepřijala usnesení. O jednotlivých variantách bylo hlasováno s tím, že pro variantu A se vyslovili 3 členové a pro variantu B také 3 členové.

V rámci správního řízení byly doručeny připomínky, námitky a podněty, které jsou uvedeny v samostatných přílohách. Shrnutí všech připomínek, námitek a podnětů je uvedeno v příloze číslo 5.

Materiál obsahuje: Příloha - 1. Varianta A
Příloha - 2. Porovnání variant A - B
Příloha - 3. Souhlasné stanovisko DI Policie ČR k variantě A
Příloha - 4. Informace o projednání v Dopravní komisi RM
Příloha - 5. Souhrn připomínek, námitek a podnětů
Příloha - 6. Nesouhlasné stanovisko - VJ
Příloha - 7. Námitky - Chodská 1224-26 a 1230-31
Příloha - 8. Připomínky - Chodská 1230-31 a Polská 1218-19
Příloha - 9. Námitky - FT a MR
Příloha - 10. Připomínky - ostatní obyvatel
Příloha - 11. Připomínky - Město UO
Příloha - 12. Připomínky - obyvatelé ul. Příná a Stavebníků
Příloha - 13. Podnět - PK varianta "C" a varianta "D"
Příloha - 14. Situace šiřších vztahů - ul. Stavebníků
Příloha - 15. Koordinační situace - ul. Stavebníků
Příloha - 16. Koordinační situace ul. Bří. Čapků
Příloha - 17. Studie nám. Svobody - ul. Polská - ul. Bří. Čapků