Přejít na obsah

Na projekt „Vypracování územního plánu Ústí nad Orlicí“ je poskytována finanční podpora z Evropské unie.

Projekt je zaměřen na vypracování nového územního plánu města Ústí nad Orlicí. Nový územní plán bude sloužit jako základní rozvojový dokument města a nahradí stávající územní plán. Cílem územního plánu je stanovit dlouhodobou koncepci rozvoje města, ochranu jeho historických, kulturních a přírodních hodnot, koncepci jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání přírodních a krajinných částí města. Dále stanovit koncepci dopravní i koncepci rozvoje inženýrských sítí, vymezit zastavěné území, vymezit nové lokality pro rozvoj bydlení, občanské vybavenosti, výroby a veřejné infrastruktury, navrhnout plochy, kde by stávající zástavba měla být zachována v původní podobě nebo změněna a plochy, kde by měla nebo mohla být realizovaná výstavba zcela nová.


Územní plán včetně Změny č. 1, č. 2, č. 3 a úplného znění je uložen na stavebním úřadu Městského úřadu Ústí nad Orlicí a na Krajském úřadu Pardubického kraje, oddělení územního plánování. 


Úplné znění Územního plánu Ústí nad Orlicí po vydání změny č. 3 

Textová část 

Hlavní výkres 

Koordinační výkres 

Výkres členění území

Výkres veřejně prospěšných staveb

Koncepce dopravy

Schéma - charakter a struktura zástavby 


Zpráva o uplatňování Územního plánu Ústí nad Orlicí

Dne 13. 06. 2022 byla Zastupitelstvem města schválena Zpráva o uplatňování Územního plánu Ústí nad Orlicí obsahující pokyny pro zpracování změny č. 3 ÚP Ústí nad Orlicí. 


Změna č. 3 Územního plánu Ústí nad Orlicí

Dne 24. 4. 2023 byla Zastupitelstvem města Ústí nad Orlicí vydána Změna č. 3 Územního plánu Ústí nad Orlicí, která nabyla účinnosti dne 29.6.2023. 

Dokumentace změny č. 3 

Změna č. 2 Územního plánu Ústí nad Orlicí

Dne 13. 9. 2021 byla Zastupitelstvem města Ústí nad Orlicí vydána Změna č. 2 Územního plánu Ústí nad Orlicí, která nabyla účinnosti dne 26.10.2021. 

Dokumentace změny č. 2 

Změna č. 1 Územního plánu Ústí nad Orlicí

Dne 21. 9. 2020 byla Zastupitelstvem města Ústí nad Orlicí vydána Změna č. 1 Územního plánu Ústí nad Orlicí, která nabyla účinnosti dne 8.10.2020. 

Dokumentace změny č. 1 


Územní plán Ústí nad Orlicí

Dne 25.09.2017 byl Zastupitelstvem města Ústí nad Orlicí vydán Územní plán Ústí nad Orlicí, který nabyl účinnosti dne 18.10.2017. 

Textová část – výrok

Textová část – odůvodnění

Výkres základního členění území

Hlavní výkres

Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření

Výkres koncepce dopravy

Koordinační výkres

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu                                                          

Zásobování elektrickou energií, spoje                                                                                 

Zásobování plynem

Zásobování teplem    

Zásobování pitnou vodou                                                                                                         

Kanalizace a čištění odpadních vod


Schválené zadání územního plánu Ústí nad Orlicí

Zadání územního plánu Ústí nad Orlicí bylo projednáno dle § 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na základě výsledků projednání bylo upraveno a předloženo ke schválení Zastupitelstvu města Ústí nad Orlicí. Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 3. února 2014 pod číslem usnesení 584/21/ZM/2014 schválilo Zadání územnímu plánu Ústí nad Orlicí.

Zadání územního plánu Ústí nad Orlicí.


Obecně o územním plánu

Územní plán je z hlediska města nejdůležitějším nástrojem územního plánování, který zásadně určuje budoucí rozvoj a fungování města. Územní plán je závazný pro občany města, pro všechny podnikatele, kteří zde mají svá sídla a provozovny, pro vlastníky pozemků a staveb na území města, pro všechny dotčené orgány i pro orgány města. Územní plán je dokumentací, která stanoví dlouhodobou koncepci rozvoje města, ochrany jeho historických, kulturních a přírodních hodnot, koncepci jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání přírodních a krajinných částí města. Dále stanoví koncepci dopravní i koncepci rozvoje inženýrských sítí. Vymezí zastavěné území, navrhne plochy, kde by stávající zástavba měla být zachována v původní podobě nebo změněna a plochy, kde by měla nebo mohla být realizovaná výstavba zcela nová.