Přejít na obsah Přejít na navigaci

eu socialni fondProjekt rozvoje a podpory sociální práce zahájen

K datu 1.5.2017 zahájilo Město Ústí nad Orlicí realizaci projektu  „Zkvalitnění výkonu sociální práce Města Ústí nad Orlicí, CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000819, spolufinancovaného z Operačního programu Zaměstnanost v rámci Prioritní osy 2: Sociální začleňování a boj s chudobou Evropského sociálního fondu a rovněž ze státního rozpočtu České republiky. Ve svých klíčových aktivitách podpora směřuje k posílení a prohloubení profesních kompetencí zaměstnanců veřejné správy, kteří se věnují rodinné, zdravotní a sociální problematice s cílem zajištění výkonu kvalitní standardizované přímé sociální práce. Podpora bude zacílena na samotné odborné vzdělávání pracovníků v tematických oblastech, rozvoj mezirezortní spolupráce prostřednictvím tzv. síťování, a supervizní podporu. V důsledku realizace projektu je očekáváno výrazné zvýšení kvality výkonu sociální práce v rámci její standardizace a dále její zefektivnění ve vazbě ke konkrétním osobám ohroženým sociálním vyloučením či přímo sociálně vyloučeným.

Zkvalitnění výkonu sociální práce Města Ústí nad Orlicí

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000819

Tento projekt je spolufinancován z OP Zaměstnanost prostřednictvím ESF a ze státního rozpočtu ČR.

 

projekt zkvalitneni vykonu soc 2017

 

Město Ústí nad Orlicí je členem Svazku obcí Region Orlicko - Třebovsko, který vznikl v roce 1999 a jako právnická osoba podle § 20 f) a násl. občanského zákoníku bylo registrováno v únoru 2000. V roce 2001 došlo k transformaci sdružení na svazek obcí podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Na svazek obcí s novým názvem Region Orlicko – Třebovsko přešel veškerý majetek, závazky, pohledávky, práva a povinnosti sdružení.

Zájmové území svazku obcí leží ve střední a jižní části okresu Ústí nad Orlicí, v povodí Tiché Orlice a Třebovky. Zaujímá plochu okolo 290 km2, na které ve 3 městech a 21 obcích žije 48 258 obyvatel (údaj k 1.1.2012). Je regionem venkovského charakteru přilehlého ke dvěma dominantním městům, k okresnímu městu Ústí nad Orlicí a k městu Česká Třebová. Region vznikl jako přirozený a vnitřně spjatý celek, zejména geograficky, infrastrukturou i ekonomickými a socio-demografickými vazbami.  

Cíl a účel svazku:

Předmětem činnosti svazku obcí je realizace strategického plánu trvale udržitelného rozvoje regionu a dalších aktivit v oblasti: ekonomického rozvoje, rozvoje venkova, kvality života, ochrany životního prostředí, rozvoje cestovního ruchu, propagace regionu a vytváření příznivých vnitřních a vnějších vztahů, schválených orgány svazku obcí.

Více infomací o Regionu Orlicko-Třebovsko naleznete na webu http://www.orlicko-trebovsko.cz/.

Usnesení valné hromady Regionu Orlicko-Třebovsko a rozpočty svazku naleznete zde http://www.orlicko-trebovsko.cz/o-svazku-obci/usneseni-vh-a-rozpocty-svazku/

banner vh rot 2017

Registr smluv je veřejně přístupný rejstřík na adrese https://smlouvy.gov.cz/, který byl zřízen k naplnění zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").

Zákon nabyl účinnosti dne 1. 7. 2016 a stanoví okruh smluv, které podléhají povinnosti zveřejnění v tomto registru. Smlouvy, které tak splňují tuto zákonnou povinnost, je nutné v registru smluv uveřejnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejich uzavření.

[accordion]

[item title="Finanční výbor"]

 

Zastupitelstvo města v souladu s § 84, odst. 2, písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zřizuje finanční výbor, dle usnesení č. 12/2014-ZM, a jmenuje jeho předsedu, dle usnesení č. 14/2014-ZM, s účinností od 11.11.2014. Zastupitelstvo města volí další členy finančního výboru v níže uvedeném složení, dle usnesení č. 61/2014-ZM, s účinností od 15.12.2014. 

JUDr. Zdeněk Ešpandr, předseda

Ing. Jiří Štancl

Ing. Vladislav Fajt

Ing. Rudolf Jonák

Ing. Hana Brodská

RNDr. Pavel Kodytek

Ing. Martin Mejdr

Ing. Bohumír Glembek

Eva Sichrová

Statut Finančního výboru

[/item]

[item title="Kontrolní výbor"]

 

Zastupitelstvo města v souladu s § 84, odst. 2, písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zřizuje kontrolní výbor, dle usnesení č, 13/2014-ZM, a jmenuje jeho předsedu, dle usnesení č, 15/2014-ZM, s účinností od 11.11.2014. Zastupitelstvo města volí další členy kontrolního výboru v níže uvedeném složení, dle usnesení 62/2014-ZM, s účinností od 15.12.2014.  

Tomáš Teplý, předseda

Mgr. Martin Mačka

Bohumil Machačný

Jana Severová

Václav Pospíšil

MUDr. Tomáš Adámek

Mgr. Jiří Holubář

Statut Kontrolního výboru

[/item]

[item title="Osadní výbor pro část města Knapovec, Dolní a Horní Kroužovec"]

 

Zastupitelstvo města v souladu s § 117 odst.1 a § 120 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zřizuje osadní výbor pro část města Knapovec, Dolní a Horní Houžovec, dle usnesení 16/2014-ZM, s účinností od 10.11.2014. 

Zastupitelstvo města zvolilo pod usnesením č. 63/2014 dne 15. 12. 2014 – ZM předsedu a členy: 

Ing. Zdeněk Bílý – předseda

Jiří Vacek

PhDr. Jana Staňková

Petr Zahradník

Petr Mikulecký

Hana Drobná

Ladislav Kubíček

Archiv zápisů Osadního výboru do roku 2014

[/item]

[item title="Osadní výbor pro část města Hylváty a Dukla"]

 

Zastupitelstvo města v souladu s § 117 odst.1 a § 120 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zřizuje osadní výbor pro část města Hylváty a Dukla, dle usnesení 16/2014-ZM, s účinností od 10.11.2014. 

Zastupitelstvo města zvolilo pod usnesením č. 89/2015 dne 9. 2. 2015 – ZM předsedu a členy: 

Mgr. Pavel Svatoš – předseda

Mgr. Petr Lipenský

Iveta Pospíšilová Strnadová

Oldřich Kašpar

Mgr. Edita Hanušová

Jiřina Kulhavá

Archiv zápisů Osedního výboru do roku 2014

[/item]

[item title="Osadní výbor pro část města Kerhartice"]

 

Zastupitelstvo města v souladu s § 117 odst.1 a § 120 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zřizuje osadní výbor pro část města Kerhartice, dle usnesení 16/2014-ZM, s účinností od 10.11.2014.

Zastupitelstvo města zvolilo pod usnesením č. 64/2014 dne 15. 12. 2014 – ZM předsedu a členy:

Daniel Rössler – předseda

Vladimír Král

Hana Hanusová

Jaroslav Harapát

Eva Faltysová

Jan Duffek

Eva Polakovičová

Archiv zápisů Osadního výboru do roku 2014

[/item]

[item title="Osadní výbor pro část města Černovír, Oldřichovice, Tichá Orlice a Václavov"]

 

Zastupitelstvo města v souladu s § 117 odst.1 a § 120 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zřizuje osadní výbor pro část města Černovír, Oldřichovice, Tichá Orlice a Václavov, dle usnesení 16/2014-ZM, s účinností od 10.11.2014.

Zastupitelstvo města zvolilo pod usnesením č. 65/2014 dne 15. 12. 2014 – ZM předsedu a členy:

Matouš Pořický – předseda

Zuzana Mačátová

Mgr. Radka Vašková

František Beran

Monika Kulhánková

Pavel Felgr

Archiv zápisů Osadního výbor do roku 2014  

Statut Osadních výborů

[/item]

[/accordion]

 


Kontrolní výbor 


 


Osadní výbor pro část města Knapovec, Dolní a Horní Houžovec 

 


Osadní výbor pro část města Hylváty a Dukla

 


Osadní výbor pro část města Kerhartice - www.ov.kerhartice.com 

 


Osadní výbor pro část města Černovír, Oldřichovice, Tichá Orlice a Václavov

 

Podkategorie