Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
Znak města Ústní nad Orlicí
PROGRAM
na 2. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí,
které se bude konat dne 12.12.2022
od 15:00 hodin v Velkém sále Kulturního domu

Program
č. Bod jednání / Předkladatel, Přizváni ID Čas
1. Zahájení a schválení programu 2. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
Předkládá: Starosta

15:00
2. Připomínky k zápisu z 1. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
Předkládá: Starosta

15:10

Složení slibu nově zvoleného člena zastupitelstva

3. TAJ/1 - Složení slibu
Předkládá: Mgr. Gabriela Mánková
Přizvané osoby:

15:20

Schválení jednacího řádu

4. TAJ/2 - Jednací řád Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Gabriela Mánková
Přizvané osoby:

15:25

Majetkoprávní úkony

5. MPO/1 - Dodatek č.3 ke Smlouvě o bezúplatném převodu nemovitosti
Předkládá: Collinová Eva
Přizvané osoby:

15:30
6. MPO/2 - Záměr prodeje p.p.č. 2329/4 a p.p.č. 3084 vše v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Collinová Eva
Přizvané osoby:

15:35
7. MPO/3 - Záměr prodeje části p.p.č. 1056/6 v k.ú. Hylváty
Předkládá: Collinová Eva
Přizvané osoby:

15:40
8. MPO/4 - Kupní smlouva na prodej p.p.č. 345/13 v k.ú. Hylváty
Předkládá: Collinová Eva
Přizvané osoby:

15:45
9. MPO/5 - Kupní a darovací smlouva - BYTOVÉ DRUŽSTVO V ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Předkládá: Collinová Eva
Přizvané osoby:

15:50
10. MPO/6 - Dodatek č. 1 smlouvy o smlouvě budoucí o bezúplatném převodu vlastnického práva - TJ Jiskra Hylváty, z.s.
Předkládá: Collinová Eva
Přizvané osoby:

15:55

Finanční záležitosti

11. FIN/1 - Rozhodnutí o rozpočtovém provizoriu
Předkládá: Ing. Petra Brejšová
Přizvané osoby:

16:00
12. FIN/2 - Rozpočtová opatření
Předkládá: Ing. Petra Brejšová
Přizvané osoby:

16:05
13. FIN/3 - Poskytnutí individuální investiční finanční dotace z rozpočtu města na výměnu umělého trávníku TJ Jiskra Ústí nad Orlicí "Výměna UT3G a osvětlení"
Předkládá: Ing. Petra Brejšová
Přizvané osoby:

16:10
14. FIN/4 - Návrh na prodloužení termínu realizace projektu a vyúčtování individuální investiční finanční dotace z rozpočtu města na pořízení materiálu pro mobilní atletické dráhy
Předkládá: Ing. Petra Brejšová
Přizvané osoby:

16:15
15. FIN - Informace vedoucí odboru
Předkládá: Ing. Petra Brejšová
Přílohy:
Informace o hospodaření města k 31.10.2022

16:20
16. OŠKCP/1 - Program regenerace MPZ na rok 2022 - dotace z rezervy programu na základě Rozhodnutí Ministerstva kultury, smlouva o poskytnutí dotace
Předkládá: Ing. Lucie Felgrová
Přizvané osoby:

16:25
17. OŠKCP/2 - Návrh na poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Ústí nad Orlicí 2022 do oblasti sportu
Předkládá: Ing. Lucie Felgrová
Přizvané osoby:

16:30
18. DSS/1 - Příspěvek k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje v období od 11.12.2022 do 09.12.2023
Předkládá: lic. Jaroslav Škarka
Přizvané osoby:

16:35
19. TAJ/3 - Odměny členům zastupitelstva města
Předkládá: Mgr. Gabriela Mánková
Přizvané osoby:

16:40
20. TAJ/4 - Příspěvky členům zastupitelstva města
Předkládá: Mgr. Gabriela Mánková
Přizvané osoby:

16:45
21. TAJ/5 - Příspěvky členům zastupitelstva města
Předkládá: Mgr. Gabriela Mánková
Přizvané osoby:

16:50

Různé

22. OSS/1 - Darovací smlouva mezi Městem Ústí nad Orlicí a Oblastním spolkem Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Ivana Nečekalová
Přizvané osoby:

16:55
23. ORM/1 - Informace o průběhu a hodnocení užší architektonické soutěže o návrh - Galerie Perlou v Ústí nad Orlicí
Předkládá: Ing. arch. Eva Holásková
Přizvané osoby:

17:00
24. TAJ/6 - Volba členů finančního výboru
Předkládá: Mgr. Gabriela Mánková
Přizvané osoby:

17:05
25. TAJ/7 - Volba členů kontrolního výboru
Předkládá: Mgr. Gabriela Mánková
Přizvané osoby:

17:10
26. TAJ/8 - Volba předsedy a členů osadního výboru Knapovec, Dolní a Horní Houžovec
Předkládá: Mgr. Gabriela Mánková
Přizvané osoby:

17:15
27. TAJ/9 - Volba předsedy a členů osadního výboru Hylváty a Dukla
Předkládá: Mgr. Gabriela Mánková
Přizvané osoby:

17:20
28. TAJ/10 - Volba předsedy a členů osadního výboru Kerhartice
Předkládá: Mgr. Gabriela Mánková
Přizvané osoby:

17:25
29. TAJ/11 - Volba předsedy a členů osadního výboru Černovír, Oldřichovice, Tichá Orlice, Václavov
Předkládá: Mgr. Gabriela Mánková
Přizvané osoby:

17:30
30. TAJ/12 - Návrh na volbu přísedícího Okresního soudu v Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Gabriela Mánková
Přizvané osoby:

17:35
31. TAJ/13 - Informace tajemnice MěÚ o stavu plnění přijatých usnesení ZM za období duben 2022 až září 2022
Předkládá: Mgr. Gabriela Mánková
Přizvané osoby:

17:40
32. TAJ/14 - Návrh na konání místního referenda
Předkládá: Mgr. Gabriela Mánková
Přizvané osoby:

17:45
33. TAJ/15 - Návrh na změnu začátku zasedání zastupitelstva města
Předkládá: Mgr. Gabriela Mánková
Přizvané osoby:

17:55
34. TAJ/16 - Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky
Předkládá: Mgr. Gabriela Mánková
Přizvané osoby:

18:00
35. Zápisy
Předkládá: Starosta
Přílohy:
OV Hylváty - 12. 9. 2022

18:05
36. Závěr
Předkládá: Starosta

18:10