Občanské průkazy a pasy

Občanské průkazy

Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena. Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

Občan může podat žádost o vydání občanského průkazu u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u kteréhokoliv úřadu městské části Prahy 1 až 22.

Občan, který žádá o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s čipem nebo bez čipu, nepodává vyplněnou žádost na úředním tiskopisu, pouze předloží požadované doklady. Žádost se všemi potřebnými údaji vytiskne úředník a občan potvrdí podpisem jejich správnost a úplnost. 

Všechny typy občanských průkazů lze použít jako cestovní doklad k cestě do států Evropské unie.

Poplatky

Podrobné informace ZDE: http://www.mvcr.cz/soubor/letak-zmeny-ve-vydavani-obcanskych-prukazu-od-1-cervence-2018-pdf.aspx

Cestovní doklady

Cestovní doklady se vydávají s územní platností do všech států světa, a to ve lhůtě 30 dnů a v kratší lhůtě, tj. 6 pracovních dnů. Jde o cestovní doklad se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji (E-pas) s dobou platnosti na 10 let; občanům do 15 let s dobou platnosti na 5 let. Biometrickým údajem je digitální zpracování pořízené fotografie na úřadě za přepážkou a údaj o otiscích prstů rukou; otisky prstů se pořizují občanům starším 12 let.

Do cestovního dokladu rodiče nelze již zapisovat děti. (tzn. děti, které na základě již dříve provedených zápisů mají v cestovním dokladu rodiče zapsané, již nemohou překračovat státní hranice bez vlastního cestovního dokladu).

Cestovní pas ČR může být vydán pouze občanovi ČR na základě žádosti podané u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u kteréhokoliv úřadu městské části Prahy 1 až 22 nebo u zastupitelského úřadu.

Žadatel o E-pas již nepředkládá vyplněnou žádost. Žádost se všemi potřebnými údaji po předložení příslušných dokladů vytiskne úředník a občan potvrdí podpisem jejich správnost a úplnost

Poplatky

Vydání CD občanu staršímu 15 let (platnost 10 let) 600,- Kč
Vydání CD občanu mladšímu 15 let (platnost 5 let) 100,- Kč
Vydání CD občanu staršímu 15 let (platnost 10 let) – do 6 pracovních dnů 4 000,- Kč
Vydání CD občanu mladšímu 15 let (platnost 5 let) –  do 6 pracovních dnů 2 000,- Kč
Poplatek za vyzvednutí CD u jiného úřadu než byla žádost podána 100,- Kč

 

Agenda občanských průkazů a cestovních dokladů se provádí v přízemí budovy B Městského úřadu Ústí nad Orlicí, Mírové náměstí č.p. 7.