Přehled kontaktů

Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend

V oblasti přenesené působnosti:

 • rozhoduje podle zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (např. vydávání registrace k provozování autoškoly, zkoušky žadatelů o řidičské oprávnění, osvědčení profesní způsobilosti řidiče) včetně výkonu státního odborného dozoru,
 • rozhoduje podle zákona o provozu na pozemních komunikacích (např. udělování a odnímání řidičských oprávnění, vedení registru řidičů, vydávání speciálních označení vozidel, stanovování místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích), včetně projednávání přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu,
 • zabezpečuje činnosti podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla ve znění pozdějších předpisů (např. vedení registru vozidel, schvalování technické způsobilosti, přidělování registrační značky, dočasné vyřazování vozidel, trvalé vyřazování vozidel z registru vozidel, udělování oprávnění k provozování stanice měření emisí) a výkon státního odborného dozoru,
 • vykonává působnost dopravního úřadu pro taxislužbu,
 • rozhoduje podle zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (např. vyřazování vozidel z úředního rozhodnutí, ukládání pokut),
 • projednává a rozhoduje ve věcech přestupků na úseku občanského soužití, veřejného pořádku a majetku.

 V oblasti samostatné působnosti:

 • rozhoduje o uložení pokuty podle § 58 zákona o obcích.

 

Oddělení správní

Součástí odboru dopravy, silničního hospodářství a správních agend je oddělení správní, které zejména:

 • vykonává státní správu jako silniční správní úřad podle zákona o pozemních komunikacích včetně výkonu speciálního stavebního úřadu ve věci silnic II. třídy, III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací,
 • zabezpečuje činnost matričního úřadu (např. vydává rodné listy, úmrtní listy, organizačně zajišťuje uzavírání sňatků, vede matriční knihy, přijímá doklady k uzavření manželství a žádosti o osvědčení o státním občanství ČR),
 • zajišťuje agendu občanských průkazů v souladu se zákonem o občanských průkazech (tj. přijímá žádosti o vydání občanských průkazů, vydává občanské průkazy, vede evidenci vydaných občanských průkazů),
 • zajišťuje agendu cestovních dokladů v souladu se zákonem o cestovních dokladech (tj. přijímá žádosti o vydání cestovních dokladů, vydává cestovní doklady, vede evidenci vydaných cestovních dokladů),
 • zajišťuje agendu evidence obyvatel podle zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech (např. přihlašuje k trvalému pobytu, vede evidenci obyvatel),
Škarka Jaroslav, lic. Vedoucí odboru
465 514 346
731 436 185


Budova: Mírové náměstí č.p. 7
Číslo dveří: 204

Bartoš Ivan zkušební komisař, technik
465 514 530
736 516 300


Budova: Dělnická 1405
Číslo dveří: 7

Bartošová Miloslava silniční hospodářství
465 514 341
736 516 274


Budova: Mírové náměstí č.p.7
Číslo dveří: 204


Červinková Miluše registr vozidel
465 514 531
736 516 301


Budova: Dělnická 1405
Číslo dveří: 6

Dušková Kateřina přestupky
465 514 305
736 516 305


Budova: Mírové náměstí č.p. 7
Číslo dveří: 206

Karpíšek Milan zkušební komisař, technik
465 514 533
736 516 302


Budova: Dělnická 1405
Číslo dveří: 4


Martincová Jana, Bc. přestupky
465 514 305
731 630 663


Budova: Mírové náměstí č.p. 7
Číslo dveří: 206

Slavíková Jitka přestupky v dopravě
465 514 525
736 516 287


Budova: Dělnická 1405
Číslo dveří: 2-přízemí

Stieglitzová Jana registr řidičů
465 514 527
736 516 288


Budova: Dělnická 1405
Číslo dveří: 4-přízemí


Stejskalová Ludmila přestupky v dopravě
465 514 526
736 516 285


Budova: Dělnická 1405
Číslo dveří: 4A-přízemí

Svobodová Marie registr vozidel
465 514 532
736 516 289


Budova: Dělnická 1405
Číslo dveří: 5

Štěpánek Václav přestupky v dopravě
465 514 524
736 516 290


Budova: Dělnická 1405
Číslo dveří: 1-přízem


Pirklová Marta, Ing. Oddělení správní - vedoucí oddělení, matrika
465 514 231
734 236 983


Budova: Mírové náměstí č.p. 7
Číslo dveří: 204

Flídrová Jana Oddělení správní - občanské průkazy
465 514 303


Budova: Mírové náměstí č.p. 7
Číslo dveří: 1

Jiruchová Jana, Ing. Oddělení správní - matrika
465 514 230
736 516 293


Budova: Mírové náměstí č.p. 7
Číslo dveří: 210


Bednářová Lenka Oddělení správní - matrika
465 514 307
739 380 554


Budova: Mírové náměstí č.p. 7
Číslo dveří: 205

Smetanová Erika Oddělení správní - evidence obyvatel
465 514 301


Budova: Mírové náměstí č.p. 7
Číslo dveří: 1

Štrupová Marcela Renáta Oddělení správní - cestovní doklady
465 514 304


Budova: Mírové náměstí č.p. 7
Číslo dveří: 1