Přejít na obsah

Obecné informace

Zastupitelstvo města

Zastupitelstvo města je nejvyšším orgánem samosprávy města. Jeho pravomoc je taxativně vymezena zákonem o obcích a to v ustanovení §§ 84 a 85. Jako nejvyšší orgán rozhoduje v nejdůležitějších věcech samosprávy města, které nemůže svěřit jinému orgánu. Jedná se například o program rozvoje města, rozpočet města a závěrečný účet města, volbu starosty, místostarosty a dalších členů rady města, zřizování nebo případně rušení příspěvkových organizací, vydávání obecně závazných vyhlášek, rozhodování o majetkových úkonech atd.

Zastupitelstvo města se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce. Zasedání zastupitelstva města svolává zpravidla starosta.

Zasedání zastupitelstva města je veřejné. Informace o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání je vyvěšena na úřední desce městského úřadu minimálně sedm dnů před zasedáním zastupitelstva města.

Počet členů Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí je stanoven na 27 členů. 

Jednací řád Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí 

Programové prohlášení pro volební období 2018-2022

Termíny zasedání zastupitelstva města v roce 2022: 

7.2., 11.4., 13.6., 12.9., 7.11, 12.12. 

Členové zastupitelstva města:

Ustavující zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí pro volební období 2022-2026 proběhne 17.10.2022.

 

Žádné kontakty k zobrazení