Přejít na obsah

Zpracování územně analytických podkladů probíhá podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a jeho prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb. (o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti).

Níže uvedené dokumenty byly zpracovány v rámci 5. úplné aktualizace Územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí 2020.

Rozbor udržitelného rozvoje území

Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje

Výkres hodnot území

Výkres limitů využití území 

Výkres záměrů v území 

Problémový výkres

Projekt „Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí“ zpracovaný v roce 2008 byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Logo uap

Zveřejnění informace o technické infrastruktuře dle § 166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 

Dle §166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů pořizovatel zveřejňuje územně analytické poklady a jejich aktualizace v rozsahu a způsobem umožňujícím dálkový přistup, obdobně zveřejňuje informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území, poskytnuté podle § 27.

V ORP Ústí nad Orlicí je technická infrastruktura obsažena v následujících jevech dle přílohy č. 1 části A vyhlášky č. 500/2006 Sb.,:

A067 – Technologický objekt zásobování vodou vč. ochranného pásma

Textová část

a067_p_f006

a067_1_f028

a067_2_f028

Grafická část

a067

A068 – Vodovodní síť vč. ochranného pásma

Textová část

a068_p_f008

a068_p_m004

a068_p_f006

a068_p_f007

a068_p_f028

Grafická část

a068

A069 – Technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod vč. ochranného pásma

Textová část

a069_p_f029

a069_p_f007

a069_p_f028

Grafická část

a069

A070 – Síť kanalizačních stok vč. ochranného pásma

Textová část

a070_p_f007

a070_p_f008

a070_p_f028

a070_p_f029

a070_p_f018 

a070_p_f032

a070_p_f032_2

Grafická část

a070

A072 – Elektrická stanice vč. ochranného pásma

Textová část

a072_p_f009

Grafická část

a072

A073 – Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy vč. ochranného pásma

Textová část

a073_p_f009_ceps

a073_p_f009_cez

a073_p_f010

a073_p_f018 

Grafická část

a073

A074 – Technologický objekt zásobování plynem vč. ochranného pásma

Textová část

a074_p_f010

Grafická část

a074

A075 – Vedení plynovodu vč. ochranného pásma

Textová část

a075_p_f010

Grafická část

a075

A080 – Teplovod vč. ochranného pásma

Textová část

a080_p_f028

Grafická část

a080

A082a – Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území

Textová část

a082a_p

Grafická část

a082a

A085 – Skládka včetně ochranného pásma

Textová část

a085_p_k001

Grafická část

a085