Přejít na obsah

Studie analýzy odtokových poměrů v povodí Ústí nad Orlicí s využitím portálu GONEW.

Cílem studie je v první řadě bilančně analyzovat odtokové poměry v intravilánu a extravilánu města a dále identifikovat a porovnat opatření na zlepšení odtokových poměrů v intencích principů hospodaření s dešťovou vodou a projevů klimatické změny. Studie z roku 2019 sumarizuje bilanci odtoku dešťových z jednotlivých ploch na povodí, snaží se modelovat odtokové poměry v probíhající klimatické změně, stručně navrhuje možnosti využití prvků a zvažuje možnosti hospodaření s dešťovou vodou na povodí. V neposlední řadě modeluje jakým způsobem ovlivní identifikovaná opatření odtokové poměry.

Studie je podkladem pro územní plánování a základním podkladem pro realizaci případných opatření při hospodaření s dešťovými vodami.


Technická zpráva 

Mapa - kategorizovaných ploch (40 MB)

Mapa - výhledový stav intravilánu s návrhem opatření (35 MB)

Mapa - výhledový stav povodí s návrhem opatření (40 MB)