Přejít na obsah

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Bezpečnostní rada města Ústí nad Orlicí rozhodla vybudovat Jednotný Systém Výstrahy a Varování obyvatelstva. Protože se jedná o složitý a nákladný systém, bylo na základě studie proveditelnosti rozhodnuto, ucházet se o dotaci na jeho pořízení z Operačního programu životního prostředí. Vybraný administrátor projektu brněnská firma Envipartner s.r.o. připravila potřebné dokumenty a úspěšně nám pomohla tuto dotaci získat. Nyní se již budou na základě projektové dokumentace a veřejné zakázky na realizaci v první půli roku instalovat a propojovat nové prvky varovného a informačního systém se stávajícími lokálními prvky.protipovodnova opatreni

Jednotný systém se skládá ze tří prvků výstrahy:

1) Digitální povodňový plán,  

2) Výstražné prvky,

3) Varovné prvky.

Digitální povodňový plán je on-line nástroj (kliknutím jej přímo otevřete), zajišťující aktuální přehled o stavu vodních toků, vodních děl, o vymezení záplavových území, o složení a činnosti povodňových komisí na všech úrovních. Poskytuje dále nezbytné rady, pokyny a informace pro případy mimořádných situací. Využívá aktuální data správců povodí, data z výstražných prvků sítě ČHMU a lokálních výstražných prvků.

Výstražné prvky lokální hladinoměry, jsou v systému zapojeny tak, že při nestandartním výkyvu počasí a předem nastaveném limitním rozsahu, samostatně informují o možném vzniku havarijní nebo krizové situace.

Varovné prvky, které jsou nejnákladnější částí celého systému, se skládají z bezdrátového rozhlasu a koncových prvků s reproduktory. Na území Ústí nad Orlicí bude instalováno celkem 176 koncových prvků se 453 reproduktory. V centru města 108, v Hylvátech 30, v Kerharticích 17, v Knapovci 11, v Horním Houžovci 2, v Dolním Houžovci 3 a v Černovíru 5 koncových prvků.

Po vyřešení všech legislativních a administrativních úkonů, nyní čekáme na přidělení privátních vysílacích kmitočtů od ČTÚ. Od poloviny měsíce března bude moci zhotovitel začít s instalací přípojek ze sítě veřejného osvětlení a následně začne instalovat bezdrátové hlásiče. Současně budou s ohledem na počasí umístěny segmenty pro vysílací pracoviště, pobočné ústředny a instalovány potřebné převaděče signálu. Plánujeme, že pak v průběhu měsíce dubna a května bude instalováno kompletní vysílací pracoviště, pobočné ústředny, celý varovný systém bude „oživen“ a nastaven. V závěru měsíce května firma provede zaškolení uživatelů.

Tímto sdělením se dopředu omlouváme obyvatelům města a prosíme o shovívavost při instalaci systému a zejména pak při jeho oživování a nastavení. Věříme, že tím zvýšíme míru ochrany obyvatel města a umožníme rychlejší informování o činnosti složek Integrovaného záchranného systému při nastalých mimořádných událostech.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – fondem soudržnosti v rámci OPŽP. Celkové uznatelné náklady 6 967 223 Kč, dotace EU 4 877 056 Kč (70%), příspěvek příjemce dotace (Město Ústí nad Orlicí) 2 090 167 Kč (30%).      

news list