Přejít na obsah

ZA RETTIGOVOU A ŠTYRSOU DO MĚSTSKÉHO MUZEA

V říjnu otevřelo Městské muzeum v Ústí nad Orlicí dvě nové výstavy. Obě jsou věnované významným osobnostem, které jsou spjaty s našim městem.   První výstava nazvaná „Pocta Jiříku Štyrsovi“ je připomenutím málo známého ústeckého rodáka, českobratrského tiskaře Jiříka Štyrsy, který působil v Mladé Boleslavi. Narodil se roku 1490 v Ústí nad Orlicí a zemřel v Mladé Boleslavi, roku 1536. Používal pseudonym Wylmschwerer, Wilhelmswerde, Wildenschwert, podle místa, kde se narodil – Ústí nad Orlicí. V jeho rodišti po něm byla také pojmenovaná ulice J. Štyrsy na Mandriku.   Čeští bratři se chopili tisku jakožto silného prostředku k šíření, prohloubení a obhájení své víry. V mladoboleslavské tiskárně se tiskly knihy převážně pro potřeby jednoty bratrské, pro propagaci jejich myšlenek. V jejích službách pracovali i Jiřík Štyrsa, který se uchytil nejprve v tiskárně u Mikuláše Klaudiána, a po jeho smrti v r. 1521 tiskárnu „na hoře Karmeli“ převzal. Obsahově se Jiříkovy tisky týkaly nejen náboženství, ale i otázek ryze praktických (manželství, naučení ženám těhotným atd.). Po smrti Jiříka Štyrsy tiskárnu v Mladé Boleslavi převzal Jindřich Šturm, a poté Václav Oustecký (ten pocházel také z Ústí nad Orlicí).   V době trvání výstavy, která je malou oslavou knihtisku, si můžete prohlédnout nejen originály tisků Jiříka Štyrsy, ale i vzácné originály prvotisků (knihy tištěné do roku 1500) a v neposlední řadě i originály vybraných tisků, reprezentujících knižní kulturu období renesance, baroka a klasicismu.   Druhá výstava je věnovaná Magdaleně Dobromile Rettigové. M. D. Rettigová nebyla jen zdatnou kuchařkou, ale i českou spisovatelkou píšící povídky, básně a divadelní hry určené především, jak sama uvádí, českým a moravským dívkám. Byla i první ženou, která se věnovala vzdělávání českých dívek. Ale byla především matkou.   Výstava se snaží ukázat Magdalenu ve všech jejich činnostech. Obšírněji se věnuje životním osudům jejich dětí, Jindřišky, Karla a Josefa. Připomíná i její pobyt v Ústí nad Orlicí, který byl sice krátký, ale byl velice významný nejen pro naše město, ale i pro ni samotnou. Tady se prohloubilo její vlastenectví, zdokonalila se v české řeči a začala svou spisovatelkou kariéru. V Ústí nad Orlicí se ji také 8. března 1821 narodil syn Josef, pozdější kněz a přírodopisec.   Výstava je doplněna různými vydáními jejich beletristických a kuchařských děl.  
news list