Přejít na obsah

SPLATNOST MÍSTNÍCH POPLATKŮ SE BLÍŽÍ

Ke konci května budou splatné místní poplatky ze psů a za obecní systém odpadového hospodářství.

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Tento místní poplatek činí 690 Kč za osobu a rok. Poplatek musí platit všechny fyzické osoby přihlášené ve městě k trvalému pobytu a také fyzické a právnické osoby, které vlastní stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba (nově s výjimkou těch osob, které mají v Ústí nad Orlicí trvalý pobyt).

Každému členovi domácnosti městský úřad přiděluje samostatný variabilní symbol. Za osoby nezletilé nebo nesvéprávné platí poplatky jejich zákonní zástupci nebo opatrovníci.

Město poskytuje úlevy z poplatkové povinnosti ve výši 50 % poplatníkům, kteří jsou studenty nebo žáky a pobývají v zařízení pro přechodné ubytování. Úlevu ve výši 50 % mohou dostat i ti poplatníci, kteří žijí větší část roku v jiném státě.

Další úlevu mohou získat poplatníci, kteří jsou zapojeni do systému odpadového hospodářství a shromažďují komunální odpad do sběrných pytlů v souladu s ustanovením Obecně závazné vyhlášky města o stanovení systému odpadového hospodářství, a to ve výši 10 Kč za odevzdaný sběrný pytel. Úlevu lze uplatnit v následujícím kalendářním roce. Maximální výše úlevy z celkové výše poplatku je 200 Kč za osobu a rok.

Pokud neznáte výši poplatku po slevě, nebo svůj variabilní symbol, můžete navštívit webové stránky města a v záložce Platební portál si tyto informace dohledat. Na tomto místě můžete poplatek také zaplatit, a to buď prostřednictvím své platební karty, nebo ze svého účtu po vygenerování QR kódu ve Vaší mobilní aplikaci s internetovým bankovnictvím.

Pokud máte zřízenu službu České pošty SIPO, můžete nám sdělit své spojovací číslo (je uvedeno na každém dokladu SIPO), udělit souhlas s inkasem a my budeme úhradu místního poplatku inkasovat prostřednictvím pošty bez toho, že byste museli hlídat termíny platby a zjišťovat si variabilní symbol a výši částky, kterou máte dle obecně závazné vyhlášky uhradit.

Stále platí možnost zjistit platební údaje na základě dotazu zaslaného na e-mail stantejska@muuo.cz, nebo telefonicky prostřednictvím telefonních čísel 465 514 210 nebo 739 038 870.


Poplatek ze psů

Místní poplatek ze psů se platí za všechny psy starší 3 měsíců. Výše poplatku závisí na tom, kde má držitel psa trvalý pobyt a kdo je držitelem psa.

Sazba poplatku v k. ú. Ústí nad Orlicí, k. ú. Hylváty (mimo ulice Sluneční stráň), k. ú. Kerhartice nad Orlicí, a v ulici Letohradská, Lanšperská, Polní, Bož. Němcové a Východní – všechny v k. ú. Oldřichovice u Ústí nad Orlicí, je stanovena za kalendářní rok v následující výši:

výše sazby za prvního psa za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

a) za psa v rodinném domě, vyjma písm. c)

600 Kč 1.500 Kč

b) za psa v ostatních případech, vyjma písm. c)

1.000 Kč 1.500 Kč

c) za psa, jehož držitelem osoba starší 65 let

   200 Kč 300 Kč

Sazba poplatku v k. ú. Knapovec, k. ú. Gerhartice, k. ú. Černovír u Ústí nad Orlicí, k. ú. Dolní Houžovec, k. ú. Horní Houžovec, ulice Sluneční stráň v k. ú. Hylváty, a Oldřichovice u Ústí nad Orlicí mimo ulic Letohradská, Lanšperská, Polní, Bož. Němcové, je stanovena za kalendářní rok v následující výši:

výše sazby za prvního psa za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

a) za psa v rodinném domě, vyjma písm. c)

200 Kč 300 Kč

b) za psa v ostatních případech, vyjma písm. c)

300 Kč 450 Kč

c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let

200 Kč 300 Kč

Od poplatků ze psů jsou osvobozeni držitelé psů, kteří jsou starší než 70 let, jde-li o prvního psa.

Poplatek je splatný do konce měsíce května, pokud není vyšší než 1.000 Kč. Pokud je vyšší než 1.000 Kč, může být hrazen ve dvou splátkách, a to na konci května a na konci října.

Také při platbě poplatku za psa můžete využít nový platební portál města.

Při bezhotovostní platbě bude variabilní symbol sdělen na základě dotazu zaslaného na e-mail rehakova@muuo.cz, nebo telefonicky prostřednictvím telefonních čísel 465 514 273 nebo 736 516 876.


Společná informace pro poplatek ze psů a poplatek za svoz komunálního odpadu

Uvítáme, pokud zvolíte bezhotovostní platbu poplatku, poplatky lze samozřejmě také platit hotově nebo platební kartou na pokladně městského úřadu a na pokladně společnosti Tepvos (zákaznické centrum).

Vyhlášky, které se vztahují k místním poplatkům jsou zveřejněny na oficiálním webu města Ústí nad Orlicí https://www.ustinadorlici.cz/cs/urad/vyhlasky-a-narizeni

news list