Přejít na obsah

Přehled kontaktů

Odbor rozvoje města

V oblasti samostatné působnosti:

 • navrhuje roční plán investičních akcí města a oprav majetku velkého rozsahu,
 • připravuje a zabezpečuje realizaci schválených investičních akcí města,
 • zajišťuje a organizuje generální opravy a rekonstrukce stávajících objektů města,
 • zabezpečuje potřebné podklady pro zápis nových staveb do katastru nemovitostí a pro provedení souvisejících změn v majetkové a účetní evidenci města,
 • zpracovává statistické výkazy o investiční výstavbě,
 • v působnosti odboru rozvoje města zabezpečuje zadávání veřejných zakázek města v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a připravuje podklady pro rozhodování orgánů města o úkonech města jako zadavatele veřejných zakázek,
 • zpracovává žádosti o dotace z veřejných rozpočtů na investiční akce města,
 • spolupodílí se na zajištění běžné údržby městských školských a předškolních zařízení,
 • realizuje opatření vyplývající z posouzení požárního nebezpečí objektů a činností se zvýšeným požárním nebezpečím u městských školských a předškolních zařízení,
 • zabezpečuje plnění úkolů obce podle zákona o podpoře regionálního rozvoje,
 • zajišťuje vypracování a aktualizaci strategického plánu města a podílí se na jeho realizaci,
 • koordinuje plnění úkolů města v oblastech městské infrastruktury: komunikace (celoroční údržba místních komunikací, chodníků, parkovacích ploch), zeleň (pravidelná údržba travnatých ploch, údržba městského mobiliáře), odpady (zajištění provozu sběrného dvora, přistavování velkoobjemových kontejnerů), veřejné osvětlení a svislá světelná signalizace, hřbitovy (správa a údržba místních hřbitovů, vedení hřbitovní agendy), veřejné WC, sportoviště (bazén, aqua park, zimní stadion, sauna).
Holásková Eva, Ing. arch. Vedoucí odboru
465 514 254
777 736 334


Budova: Sychrova 16
Číslo dveří: 325

Nezdařil Michal Odborný referent
465 514 246
777 736 551


Budova: Sychrova 16
Číslo dveří: 324

Neobsazeno Odborný referent
465 514 247
777 736 569


Budova: Sychrova 16
Číslo dveří: 326


Knapovský Tomáš, DiS. Odborný referent
465 514 237
777 736 552


Budova: Sychrova 16
Číslo dveří: 327

Neobsazeno referent
465 514 344


Budova: Sychrova 16
Číslo dveří: 329

Nováčková Jana, Ing. Odborná referentka
465 514 251
730 190 584


Budova: Sychrova 16
Číslo dveří: 328