Přehled kontaktů

Finanční odbor

V oblasti samostatné působnosti:

  • analyzuje aktuální finanční situaci města a předkládá orgánům města návrhy na jejich optimální využití,
  • vede účetnictví města a provádí za město platební a zúčtovací styk v souladu se schváleným rozpočtem města,
  • zpracovává návrh rozpočtu města včetně jeho projednání a schválení v příslušných orgánech města,
  • zpracovává návrh závěrečného účtu hospodaření města za uplynulý kalendářní rok a předkládá jej k projednání a schválení v příslušných orgánech města,
  • zajišťuje činnost hlavní pokladny,
  • zabezpečuje agendu Fondu sdružených prostředků, Fondů rozvoje bydlení, Fondu bytové výstavby, případně dalších účelových fondů, zřízených zastupitelstvem.


V oblasti přenesené působnosti:

  • vykonává činnost správce daně podle zákona o správě daní a poplatků,
  • zajišťuje činnosti podle zákona o cenách (např. stanovení regulovaných cen, provádění cenové kontroly, ukládání, vybírání a vymáhání pokut za porušení cenových předpisů),
  • zajišťuje činnosti podle zákona o loteriích a jiných podobných hrách (vydává povolení k provozu výherních hracích přístrojů, vykonává státní dozor a ukládá sankce za porušení zákona),
  • zajišťuje činnosti podle zákona o veřejných sbírkách (ověřování počtu a náležitostí sběracích listin, přijímání oznámení týkající se pokladniček, zajišťování přítomnosti při otevření pokladničky).
Brejšová Petra, Ing. Vedoucí odboru
465 514 213
736 472 689


Budova: Sychrova 16
Číslo dveří: 138

Brablcová Šárka, Ing. hlavní účetní, odborná referentka
465 514 257
731 405 557


Budova: Sychrova 16

Doležalová Iva Odborná referentka
465 514 210
736 516 298


Budova: Sychrova 16
Číslo dveří: 102


Smejkalová Marcela Odborná referentka
465 514 256
736 516 273


Budova: Sychrova 16
Číslo dveří: 138

Páchová Dana Odborná referentka
465 514 215
736 516 295


Budova: Sychrova 16
Číslo dveří: 138

Řeháková Jana Odborná referentka
465 514 273
736 516 286


Budova: Sychrova 16
Číslo dveří: 102


Seidlerová Miroslava Odborná referentka
465 514 314
777 736 324


Budova: Sychrova 16
Číslo dveří: 252

Bc. Pavlíková Ilona Odborná referentka
465 514 214
736 516 294


Budova: Sychrova 16
Číslo dveří: 138