Přejít na obsah

Přehled kontaktů

Finanční odbor

Úkoly v samostatné působnosti

Účetnictví

Finanční odbor vede účetnictví města.

Rozpočet

Finanční odbor:

  • sestavuje rozpočet města včetně finančních vztahů k městem zřízeným a založeným organizacím a předkládá jej ke schválení zastupitelstvu města
  • vyhotovuje nebo konzultuje ostatním odborům návrhy pro provedení rozpočtových opatření schváleného rozpočtu

Hospodaření města

Finanční odbor:

  • zpracovává ekonomické rozbory hospodaření města a jím zřízených a založených organizací a předkládá je orgánům města
  • připravuje podklady pro včasné podání žádosti o přezkoumání hospodaření města
  • sleduje a analyzuje aktuální finanční situaci města, vyhodnocuje ji a případně předkládá vedení města návrhy na využití volných finančních prostředků

Výkaznictví

  • zpracovává podklady pro finanční vypořádání ve vztahu ke státnímu rozpočtu a rozpočtu kraje
  • připravuje podklady pro daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob za město, zajišťuje agendu daně z přidané hodnoty a zpracovává přiznání k těmto daním

Platební styk

  • sleduje využití bankovních služeb pro potřeby města
  • připravuje podklady pro zřízení účtů (úvěry, dotace, státní fondy)
  • na úseku hlavní pokladny úřadu provádí veškeré pokladní operace v hotovosti i pomocí platebního terminálu
  • vede evidenci příkazových bloků

Podpora činnosti finanční výboru zastupitelstva

Finanční odbor poskytuje metodický a administrativní servis pro činnost finančního výboru

Cestovní náhrady

Finanční odbor provádí kontrolu vyúčtování tuzemských a zahraničních pracovních cest.

Dotace

Finanční odbor:

  • administruje vybrané individuální dotace poskytované z rozpočtu města
  • ve spolupráci s útvarem interního auditu vykonává veřejnoprávní kontrolu u příjemců dotací poskytnutých z rozpočtu města.

Podpora příspěvkových organizací zřízených městem

Finanční odbor:

  • zajišťuje metodickou a kontrolní činnost v účetnictví města a příspěvkových organizací zřízených městem
  • ve spolupráci s útvarem interního auditu vykonává veřejnoprávní kontrolu u příspěvkových organizací.

Obecně závazné vyhlášky

Finanční odbor odpovídá za stav, aktualizaci, výklad a realizaci následujících obecně závazných vyhlášek:

  • o místním poplatku ze psa
  • o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
  • o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
  • o použití koeficientu pro daň z nemovitosti.

Úkoly v přenesené působnosti:

Finanční odbor:

  • na úseku správy místních poplatků vykonává státní správu v rozsahu přenesené působnosti obecního úřadu jako správce daně podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, podle obecně závazných vyhlášek města;
  • vede správu místních poplatků za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze psů a za užívání veřejného prostranství
  • zajišťuje činnosti podle zákona o veřejných sbírkách (ověřování počtu a náležitostí sběracích listin, přijímání oznámení týkající se pokladniček, zajišťování přítomnosti při otevření pokladničky
  • zajišťuje činnosti podle zákona o cenách (např. stanovení regulovaných cen, provádění cenové kontroly, ukládání, vybírání a vymáhání pokut za porušení cenových předpisů).

Vymáhání pohledávek podle daňového řádu

Finanční odbor

  • vymáhá nedoplatky a dluhy vzniklé z místních poplatků
  • přihlašuje daňové pohledávky z místních poplatků do insolvenčních řízení
  • vede exekuční řízení k místním poplatkům.

 

Za správnost informací odpovídá Ing. Petra Brejšová

 

Brejšová Petra, Ing. Vedoucí odboru
465 514 213
736 472 689

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova: Sychrova 16
Číslo dveří: 138

Brablcová Šárka, Ing. hlavní účetní
465 514 257
731 405 557

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova: Sychrova 16

Elstnerová Miroslava, Ing. účetní
465 514 215
736 516 298

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova: Sychrova 16
Číslo dveří: 138


Bc. Dvořáková Iva metodička příspěvkových organizací, účetní
465 514 214
736 516 294

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova: Sychrova 16
Číslo dveří: 138

Jurečková Lucie, Bc. účetní
465 514 256
736 516 273

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova: Sychrova 16
Číslo dveří: 138

Štantejská Eliška správce místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
465 514 210
739 038 870

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova: Sychrova 16
Číslo dveří: 102


Řeháková Jana správce místního poplatku ze psů, hlavní pokladní
465 514 273
736 516 286

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova: Sychrova 16
Číslo dveří: 102

Seidlerová Miroslava správce místního poplatku z veřejného prostranství, referentka agendy vymáhání pohledávek
465 514 314
777 736 324

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova: Sychrova 16
Číslo dveří: 252