Přejít na obsah

Přehled kontaktů

Majetkoprávní odbor

Majetkoprávní odbor v oblasti samostatné působnosti:

a) projednává záměry města týkající se pozemků, včetně zpracování podkladů k vyhotovení majetkoprávních smluv města,

b) na úseku evidence majetku vede operativní evidenci majetku města a odsouhlasuje ji s účetní evidencí vedenou finančním odborem, dále zabezpečuje podklady pro zúčtování hospodářských operací týkajících se pozemků a ostatních nemovitostí města, připravuje podklady pro inventarizaci a likvidaci majetku města a organizuje inventarizaci města,

c) zastupuje město jako účastníka řízení ve stavebních řízeních a připravuje podklady pro rozhodování orgánů města o úkonech města jako účastníka správních řízení,

d) vydává souhlas ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství, zajišťuje za město souhlas vlastníka ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství,

e) zajišťuje činnosti na úseku ztrát a nálezů podle příslušných ustanovení nového občanského zákoníku,

f) zabezpečuje zveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru

smluv),

g) zajišťuje přípravu majetkoprávních smluv města, včetně zápisu do katastru nemovitostí, vede evidenci uzavřených majetkoprávních smluv města a zabezpečuje kontrolu jejich dodržování, zajišťuje majetkoprávní vypořádání pozemků pro potřeby města podle schválených regulačních plánů a investičních projektů města, vyřizuje podání občanů a právnických osob ve věcech majetkoprávních,

h) na úseku nemovitého majetku města zajišťuje výkon agendy spojené s vyřizováním restitučních nároků, zpracovává podklady k vyhotovení majetkoprávních smluv města a pro

znalecké oceňování nemovitého majetku města, ověřuje majetkoprávní vztahy k nemovitostem a zajišťuje nabývací tituly k nemovitostem města,

i) zveřejňuje vyhlášení záměrů podle zákona o obcích,

j) v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací dává stavebnímu úřadu vyjádření k záměrům investorů v územním řízení, vyjadřuje se též k dělení či scelování pozemků, k prodeji, směně nebo nákupu pozemků města a ke změně druhu pozemků na území města,

k) zabezpečuje činnosti spojené s mapováním obecního majetku (historický majetek města), včetně zajištění zápisu do katastru nemovitostí,

l) dále zajišťuje:

1. zavádění dokončených nemovitých investic do evidence majetku města, včetně zajištění

zápisu do katastru nemovitostí,

2. majetkoprávní úkony spojené s realizací protipovodňových opatření,

3. půjčování Sbírky zákonů ČR zaměstnancům úřadu a občanům k nahlédnutí.

Počet zaměstnanců majetkoprávního odboru je stanoven na 4.

Bc. Konečná Jana Vedoucí odboru
465 514 249
604 235 066

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova: Sychrova 16
Číslo dveří: 238

Urbanová Jitka Odborná referentka
465 514 262
736 516 297

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova: Sychrova 16
Číslo dveří: 234

Collinová Eva Odborná referentka
465 514 262
777 736 318

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova: Sychrova 16
Číslo dveří: 234


Procházková Eva Odborná referentka
465 514 226
736 516 296

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova: Sychrova 16
Číslo dveří: 247