Přejít na obsah

Přehled kontaktů

Kancelář tajemníka

Kancelář tajemníka v oblasti samostatné působnosti zejména:

 • zabezpečuje dodržování platné právní úpravy o státním znaku a státní vlajce,
 • zabezpečuje zadávání veřejných zakázek města při zajišťování provozu úřadu podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, připravuje podklady pro rozhodování orgánů města,
 • zabezpečuje zveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
 • na úseku podatelny třídí zásilky, vede evidenci zásilek došlých a určených k odeslání podle spisového a skartačního řádu a zajišťuje kurýrní službu,
 • na úseku provozu úřadu a hospodářské správy zabezpečuje provoz, údržbu a opravy budov úřadu, včetně jejich vybavení, a to zejména technickým zařízením, nábytkem, dále zabezpečuje nákup odborné literatury a periodických publikací, ochranných pracovních prostředků,
 • zabezpečuje běžnou údržbu referentských motorových vozidel, eviduje žádosti o přidělení referentských vozidel na pracovní cesty, vede evidenci cestovních příkazů,
 • zabezpečuje podklady o škodních událostech pro tajemníka MěÚ a škodní komisi,
 • zabezpečuje provoz a běžnou údržbu plynových kotelen v budovách městského úřadu, včetně pravidelných revizí,
 • spravuje spisovnu městského úřadu podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vnitřních předpisů úřadu, v souladu se spisovým řádem úřadu a Instrukcí MVČR,
 • zajišťuje organizačně-technické činnosti spojené s jednáním RM, ZM a poradami starostů obcí správního obvodu,
 • administrativně zajišťuje činnost starosty, místostarostů a tajemníka úřadu, vede evidenci zápisů z jednání komisí rady města a výborů zastupitelstva, zabezpečuje zápisy z jednání rady města, zastupitelstva města a porad vedoucích zaměstnanců úřadu a vede jejich evidenci, vede evidenci stravenek a centrální evidenci smluv města a zajišťuje ve spolupráci s ostatními odbory partnerské vztahy města,
 • vede evidenci usnesení zastupitelstva a usnesení rady a sleduje plnění termínů uložených úkolů,
 • vede archiv dokumentů souvisejících se zasedáními zastupitelstva a rady,
 • vede evidenci stížností a petic adresovaných orgánům města,
 • zajišťuje uzavírání smluv o nájmu nebytových prostor za účelem zřizování volebních místností pro činnost okrskových volebních komisí na území města,
 • zabezpečuje vyvěšování dokumentů na elektronické úřední desce úřadu,
 • zajišťuje vybrané agendy sociálního fondu
 • zajišťuje administrativu s výběrovými řízeními podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

 

Součástí kanceláře tajemníka je oddělení informatiky, které zajišťuje zejména:

 • koncepční rozvoj a komplexní provoz informačního systému městského úřadu a jeho propojení a koordinaci se státním informačním systémem, ostatními orgány a obcemi,
 • správu počítačové sítě, PC a ostatních koncových zařízení a periférií a dalších technických periférií včetně nákupu HW, SW,
 • bezpečnost informačních systémů s utajovanými skutečnostmi,
 • provoz veškeré kancelářské, výpočetní a komunikační techniky úřadu,
 • běžnou technickou údržbu výpočetní techniky,
 • zajišťuje instalaci, konfiguraci a nastavení uživatelských přístupů do informačních systémů města,
 • komplexní zálohování dat umístěných na datových úložištích technologického centra města
 • zabezpečuje zadávání veřejných zakázek města v oblasti výpočetní a komunikační techniky a informačních systémů, podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, připravuje podklady pro rozhodování orgánů města,
 • plnění úkolů eGovernmentu,
 • provoz elektronické podatelny,
 • užívání počítačových programů úřadu,
 • komplexní evidenci softwarového vybavení úřadu a její předávání jednotlivým uživatelům,
 • aktualizaci internetových stránek města a městského úřadu,
 • ochranu dat v městském informačním systému před ztrátou a neoprávněným použitím,
 • provádění průběžné měsíční kontroly oprávněnosti využívání výpočetní a telefonní techniky úřadu a předávání výsledků tajemníkovi,
 • nezbytnou spolupráci v oblasti informačních systémů s příspěvkovými organizacemi města a s organizacemi s majetkovou účastí města.

Kancelář tajemníka vykonává státní správu v základním rozsahu přenesené působnosti obecního úřadu a v rozsahu pověřeného obecního úřadu:

 • na úseku práva shromažďovacího podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, (např. přijímání oznámení o shromáždění, rozhodování o zákazu shromáždění),

 • na úseku voleb podle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), zajišťuje zejména organizační zabezpečení voleb, registraci kandidátních listin,

 • na úseku voleb připravuje starostovi podklady pro plnění jeho úkolů podle volebních zákonů,

 • na úseku přípravy a provedení sčítání lidu, domů a bytů postupuje podle instrukce Českého statistického úřadu.

 • zpracovává došlou korespondenci související s vyhledáváním dokumentů vzniklých z činnosti bývalého Okresního úřadu Ústí nad Orlicí a z Městského úřadu Ústí nad Orlicí. Vyhotovuje kopie dokumentů, popř. jiné úkony související s uloženým materiálem, které jsou nutné k jejich vyřízení.

 

 

Hájková Radomíra, Bc. Vedoucí odboru
465 514 233
777 736 559

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova: Sychrova 16
Číslo dveří: 237

Břízová Lucie asistentka starosty města
465 514 235
725 092 528

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova: Sychrova 16
Číslo dveří: 207

Lukes Miloslav správce administrativních budov úřadu, autoprovoz, agenda oznámení o konání shromáždění
465 514 224

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova: Sychrova 16, boční vchod
Číslo dveří: 108


Kovářová Renata podatelna
465 514 269
736 516 269

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova: Sychrova 16
Číslo dveří: 100

Košnarová Iveta podatelna
465 514 200
774 736 560

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova: Sychrova 16
Číslo dveří: 100

Krátká Gabriela, Bc., DiS. asistentka - sekretariát
465 514 236
731 453 503

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova: Sychrova 16
Číslo dveří: 207


Ing. Mikulecká Jarmila zásobování kancelářskými potřebami, ekonomka
465 514 238
777 736 791

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova: Sychrova 16, boční vchod
Číslo dveří: 101

Čajka Jiří, Ing. Oddělení informatiky - vedoucí
465 514 310
777 736 323

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova: Sychrova 16
Číslo dveří: 233

Černoch Zdeněk Oddělení informatiky - informatik
465 514 252
777 736 321

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova: Sychrova 16
Číslo dveří: 232


Prokeš Lukáš Oddělení informatiky - informatik úřadu, webmaster, zpravodajství města, fotograf
465 514 211
777 590 792

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova: Sychrova 16
Číslo dveří: 232