Přejít na obsah

Přehled kontaktů

Odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace

V oblasti samostatné působnosti:

 Školství

 • zabezpečuje výkon práv a povinností vyplývajících ze zřizovatelské funkce města u příspěvkových organizací na úseku školství,
 • spolupracuje se školami a školskými zařízeními jiných zřizovatelů na území města,
 • zabezpečuje poskytování školských grantů a příspěvků

Kultura, sport a propagace 

 • zabezpečuje poskytování kulturních grantů a příspěvků,
 • zabezpečuje výkon práv a povinností vyplývajících ze zřizovatelské funkce města u příspěvkových organizací na úseku kultury,
 • povoluje používání znaku města,
 • zabezpečuje dohled nad správou filmového archivu města a činností kronikáře města,
 • zabezpečuje plnění úkolů úřadu při pořádání kulturních, sportovních a společenských akcích a při účasti představitelů města na těchto akcích,
 • připravuje podklady pro rozhodování orgánů města ve věcech čestného občanství města a cen města, a udělování grantů a dotací v oblasti dětí, mládeže, sportu, a kultury,
 • provádí evidenci, kontrolu a zabezpečení údržby kulturních památek, památníků a pamětních desek a vede evidenci válečných hrobů podle zákona 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech,
 • zabezpečuje evidenci, kontrolu a údržbu sakrálních objektů v majetku města.

V oblasti přenesené působnosti:

 • vykonává státní správu v  rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle zákona č. 561/2004 Sb.,  (školský zákon), např. zpracování návrhu rozpisu rozpočtu pro školy a školská zařízení, zpracování rozboru hospodaření za školy a školská zařízení, zajišťování podkladů pro zúčtování prostředků státního rozpočtu),
 • vykonává státní správu v  rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, podle zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty  a podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy,
 • zpracovává a vede agendu a evidenci žádostí o dotace ze státního rozpočtu na program obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností,
 • vykonává státní správu v základním rozsahu přenesené působnosti podle § 10a zákona č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů (např. ukládání pokut podle zákona pořadatelům audiovizuálních produkcí, provozovatelům prodejen audiovizuálních děl a provozovatelům půjčoven audiovizuálních děl). 

Oddělení cestovního ruchu a propagace

Součástí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace je oddělení cestovního ruchu a propagace, které zejména:

 • zajišťuje činnost informačního centra a řeší úkoly spojené s cestovním ruchem včetně grantů do této oblasti, zajišťuje předprodej vstupenek, zajišťuje prodejní výstavy a veletrhy např. cestovního ruchu,
 • zajišťuje vydávání Ústeckých listů,
 • připravuje podklady pro získání dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón,
 • zpracovává a vede agendu a evidenci žádostí o dotace ze státního rozpočtu na ochranu a obnovu kulturních památek,
 • zajišťuje partnerské vztahy města.

Výpůjčka movitého majetku - pódium a stánky


Informace školství

V této sekci naleznete informace týkající se organizace školního roku (přehled prázdnin), spádové obvody škol, termíny zápisů dětí do mateřských a základní škol. Aktuální informace zde budou pravidelně doplňovány.

Dokumenty

Felgrová Lucie, Ing. Vedoucí odboru
465 514 267
736 516 270

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova: Mírové náměstí č.p. 7
Číslo dveří: 307

Entová Věra Odborná referentka
465 514 219
734 282 634

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova: Mírové náměstí č.p. 7
Číslo dveří: 309

Janoušková Iva, Bc. Odborná referentka
465514218
777 736 340

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova: Mírové náměstí č.p. 7
Číslo dveří: 306


Kličková Dana, Ing. Odborná referentka
465 514 306
734 282 633

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova: Mírové náměstí č.p. 7
Číslo dveří: 306

Štarmanová Jana, Ing. Odborná referentka
465 514 212
736 516 272

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova: Mírové náměstí č.p. 7
Číslo dveří: 309

Kroulíková Zdenka, Bc. oddělení cestovního ruchu a propagace - vedoucí
465 514 221
736 750 030

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova: Mírové náměstí č.p. 7
Číslo dveří: 211


Kubošiová Michaela, Ing. Oddělení cest. ruchu a propagace - odborná ref.
465 514 271
736 516 276

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova: Sychrova 16
Číslo dveří: 112

Kunvalská Alena Oddělení cest. ruchu a propagace - odborná ref.
465 514 111
736 516 277

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova: Sychrova 16
Číslo dveří: 112

Martincová Katarína, Ing. Oddělení cest. ruchu a propagace - odborná ref.
465 514 242
777 736 332

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova: Mírové náměstí č.p. 7
Číslo dveří: 211


Pražáková Zuzana, Mgr. Oddělení cest. ruchu a propagace - odborná ref.
465 514 313
736 516 278

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova: Mírové náměstí č.p. 7
Číslo dveří: 211

Doc. PhDr. Marie Macková kronikářka města

736 516 271

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.