Přejít na obsah

Přehled kontaktů

Odbor správy majetku města

Odbor správy majetku města v oblasti samostatné působnosti:

a) na úseku bytů zabezpečuje správu městských bytů a kontrolu správy městských bytů, kterou vykonávají jiné právní subjekty,

b) na úseku městských nebytových prostor zabezpečuje jejich správu a kontrolu správy městských nebytových prostor, kterou vykonávají jiné právní subjekty,

c) zabezpečuje správu majetkových účastí města v bytových družstvech a obchodních společnostech,

d) zabezpečuje správu pojištění města (pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu),

e) zabezpečuje zadávání veřejných zakázek města podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, připravuje podklady pro rozhodování orgánů města,

f) zabezpečuje zveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),

g) připravuje podklady pro rozhodování orgánů města o názvech částí města, ulic a veřejných prostranství,

h) zabezpečuje agendu spojenou s řešením dalších majetkoprávních záležitostí na úseku správy majetku města.

2) Odbor správy majetku města řídí a kontroluje organizační složku s názvem Správa lesů města Ústí nad Orlicí, která zajišťuje komplexní lesnické činnosti, včetně prodeje dříví a dalších produktů a prodej služeb a činností, dle zřizovací listiny schválené usnesením zastupitelstva města č. 565/20/ZM/2013 ze dne 9. 12. 2013.

3) Počet zaměstnanců odboru správy majetku města je stanoven na 4.

Hruška Jiří, Ing. Vedoucí odboru
465 514 225
733 162 952


Budova: Sychrova 16
Číslo dveří: 245

Skalická Olga Odborná referentka
465 514 266
736 516 266


Budova: Sychrova 16
Číslo dveří: 246

Hudečková Alena, Bc. Odborná referentka
465 514 220
736 516 299


Budova: Sychrova 16
Číslo dveří: 246


Faltýnek Jiří Správa lesů města Ústí nad Orlicí

777 736 554


Budova: Sychrova 16

Dušková Zdeňka Odborná referentka
465 514 343
603 847 501


Budova: Sychrova 16
Číslo dveří: 246